Utsläppen från båtlivet behöver minska

Utsläppen av fossil koldioxid från båtlivet i Sverige är förhållandevis små, drygt 3,5 promille av landets totala utsläpp. Trots det måste vi gemensamt arbeta för att sänka dem så mycket det går.

Genom att segla mer, ligga kvar en dag extra i en fin hamn, köra med mest ekonomiska hastighet och lära ut eco-driving på sjön, kan vi minska utsläppen avsevärt, redan idag. Med fossilfria och renare bränslen kan utsläppen av såväl klimatgaser som andra föroreningar sänkas kraftigt.

3,5 promille

Transportstyrelsen har preciserat koldioxidutsläppen från fritidsbåtar till 177 000 ton/år (Point, 2021).

Sveriges utsläpp totalt (koldioxid): 50,9 miljoner ton (Naturvårdverket, 2019).

Fritidsbåtarnas andel av Sveriges totala koldioxidutsläpp (%) = 0,18/50,9 = 0,35 %

Fritidsbåtar släpper ut motsvarande drygt 1 % av inrikes transporter eller 0,35 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Kolväten

Utsläppen av kolväten via avgaser från båtar utgör årligen 2 100 ton (Point, 2021). Eftersom många fritidsbåtar ofta rör sig i samma känsliga vattenområden, såsom grunda vikar, och att man därför inte kan räkna med att utsläppen späds ut i exempelvis hela Östersjön eller i hela Skagerrak, är utsläppen problematiska för livet i vattnet.

Gamla tvåtaktsmotorer med förgasare utan insprutningsteknik är den största utsläppskällan. Motortypen utgör bara 18 procent av fritidsbåtarnas totala antal motorer men orsakar nästan två tredjedelar av båtarnas alla kolväteutsläpp.

Omräknat till utsläpp av Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAH1-4), en grupp väldigt giftiga kolväteföreningar, släpper gamla tvåtaktsmotorer ut ca 9 kg PAH:er till luften per år. Det motsvarar ca 10 % av utsläppen från inrikes transporter eller 0,13 % av Sveriges totala utsläpp av PAH:er till luft.