Rapportering av farligt avfall - nya regler fr.o.m. 1 november 2020

© Göran Ek

Sverige behöver få bättre koll på sitt farliga avfall. Över 2 miljoner ton farligt avfall uppstår per år i Sverige, men uppföljningen och statisktiken släpar efter. Från och med den 1 november 2020 ska därför verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera in det till Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Regeländringarna följer av EU:s nya avfallspaket och är även en del av EU:s strategi för att främja en cirkulär ekonomi.

Båtklubbar omfattas av det nya regelverket och rapporteringsskyldigheten kommer att beröra båtklubbar i olika stor utsträckning beroende på hur farligt avfall hanteras idag. Nedan följer en ”know how” guide till den nya lagstiftningen.

Anteckningsskyldighet från den 1 augusti 2020 och rappporteringsskyldighet från och med den 1 november 2020

Från den 1 augusti 2020 gäller en utökad anteckningsskyldighet och berör verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in de antecknade uppgifterna om det farliga avfallet i Naturvårdsverkets avfallsregister. Uppskattningsvis är det över 1 miljon verksamheter som berörs av det nya regelverket och tillsynsmyndigheterna kommer att ha tillgång till uppgifterna i registret. Rapporteringssystemet kan illustreras såhär:

© Ragn-Sells

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall regleras av Avfallsförordningen och är vanligt förekommande i en båtklubb. Exempel är spillolja, glykol, lösningsmedel, färgrester, blybatterier, lacknafta men även lysrör och småbatterier. Farligt avfall är avfall som kan skada människa och miljön och detta markeras med en faroklassad symbol, så kallat faropiktogram, på produkten.

Vilka berörs?

Mer eller mindre alla båtklubbar som hanterar farligt avfall, enligt ovan, berörs. De flesta båtklubbar har en mottagningsstation för farligt avfall där båtklubbsmedlemmarna kan lämna in sitt avfall och ett certifierat renhållningsföretag sköter därefter hanteringen. Andra båtklubbar tar emot och hanterar det farliga avfallet själva och vissa mindre båtklubbar tar inte emot farligt avfall utan låter sina medlemmar lämna det till närmsta återvinningscentral.

Eftersom rapporteringsskravet gäller för verksamheter, och inte privatpersoner, berörs inte de båtklubbar som låter sina medlemmar själva ta hand om avfallet. Det ska dock poängteras att båtklubbar, enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13), ska tillhandahålla mottagningsanordningar för avfall för att tillgodose behovet av avfallsinlämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.

Om båtklubben har anlitat ett renhållningsföretag för omhändertagande av farligt avfall

Har båtklubben anlitat ett renhållningsföretag kan renhållningsföretaget i de flesta fall erbjuda tjänsten att sköta all rapportering till Naturvårdsverket. Det innebär hantering av transportdokument, mottagningskontroll och hantering av avvikelser mm. Exempelvis erbjuder renhållningsföretaget PreZero tjänsten för 269 kronor per tömningstillfälle och anteckning (mars 2022).

För båtklubben är det viktiga att sortera avfallet korrekt i mottagningsstationen, för att undvika ytterligare kostnader.

Läs mer på PreZero hemsida här.
Läs mer på Stena Recyclings hemsida här.
Läs mer på Ragn-Sells hemsida här.

Om båtklubben själv lämnar in farligt avfall

Väljer båtklubben, som verksamhetsutövare, att lämna avfallet till en återvinningsstation betecknas båtklubben som avfallsproducent och är anteckningsskyldig. Det innebär att följande uppgifter ska antecknas:

  1. var avfallet producerats,
  2. datum för transport,
  3. transportsätt,
  4. vem som ska transportera bort avfallet,
  5. avfallets vikt i kilogram, och
  6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningarna ska föras när det farliga avfallet ska transporteras bort – alltså inte varje gång som verksamheten ger upphov till farligt avfall. Därtill ska ett transportdokument upprättas när transporten genomförs.

Vad som ska rapporteras i avfallsregistret framgår av 6 kap. 1 – 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och rapportering ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd. Rapportering till avfallsregistret kan ske på två sätt – antingen genom en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, eller genom en API-lösning.

Observera, det finns ingen nedre gräns på mängd avfall eller storleken på verksamheten, alla verksamheter där det uppkommer eller som hanterar farligt avfall omfattas av kravet på att föra anteckningar och rapportera till avfallsregistret!

Länkar och mer information

Länk till avfallsregistret (e-tjänst) på Naturvårdsverkets hemsida.
Länk till FAQ om avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida.
Länk till informationsmaterial om rapportering av farligt avfall på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information, kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet, på carl.ronnow@batunionen.se