Nya regler för mottagning och hantering av avfall (avfallshanteringsplan) fr. 1 maj 2023

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler för mottagning och hantering av avfall. Bakgrunden är den svenska implementeringen av EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg (2019). Syftet är att förbättra mottagandet av avfall och minska det marina skräpet längs med Europas kuster.

Tidigare har mottagning av avfall (avfallshanteringsplan) reglerats genom SJÖFS 2001:13. Transportstyrelsen har varit ansvarig myndighet och enbart vissa kommuner har kontrollerat båtklubbens avfallshanteringsplan vid tillsyn. Genom det nya regelverket upphävs SJÖFS 2001:13 och ersättas med nya föreskrifter. 

De huvudsakliga ändringarna jämfört med tidigare är att en avfallshanteringsplan ska godkännas av kommunen och att kommunen ska utöva tillsyn. Transportstyrelsen kommer att vara vägledande myndighet. Kommunen får också möjlighet att påföra sanktionsavgifter. Därtill finns en ny definition av hamn – och alla båtklubbar som omfattas av den nya definitionen behöver ha en avfallshanteringsplan och eventuella mottagningsanordningar. Det finns också en rad undantag som bör beaktas. Huruvida en båtklubb behöver ha mottagningsanordningar styrs av behovet av avfallsavlämning från normalt anlöpande båtar. 

Det har också förtydligats att med avfall avses hushållsavfall, farligt avfall och toalettavfall samt att den så kallade ”no special fee” regeln har tagits bort vilket möjliggör för båtklubbar att ta ut en avgift för användandet av toatömningsstation, om båtklubben innehar en sådan.

Nu gällande regelverk är följande: 

Nedan följer först en beskrivning av vad en båtklubb bör göra redan nu, följt av en redovisning av de viktigaste punkterna i respektive regelverk.

Omfattas båtklubben av kravet på mottagningsanordning?

Börja med att identifiera om båtklubben omfattas av kravet på mottagningsanordning. Kravet gäller alla hamnar men det finns en rad undantag som finns listade i 3 kap. 5 a § (Förordning (1980:789) om åtgärder mot föroreningar från fartyg). Undantag gäller bland annat för båtklubbar som har utrymme för högst 25 fritidsbåtar och båtklubbar som ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde och som normalt endast används av boenden i området och deras besökare – om det kan antas att avfallet omhändertas i bostadsområdet. Se längre ner för hela listan med undantag. 

Om båtklubben omfattas av kravet på mottagningsanordning enligt 3 kap. 5 § (Förordning (1980:789) om åtgärder mot föroreningar från fartyg) behöver behovet identifieras. 

Identifiera behovet

Det är behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen som styr vilken typ av mottagningsanordning som båtklubben behöver. Observera att med avfall avses hushållsavfall, farligt avfall och toalettavfall. 

Efter att behovet är identifierat behöver båtklubben säkerställa att mottagningsanordningarna har tillräcklig kapacitet för att kunna ta emot avfallet. Båtklubben behöver även säkerställa att mottagningsanordningarna fungerar klanderfritt och kan repareras utan onödigt dröjsmål. 

Observera också att två eller fler närliggande båtklubbar kan inneha gemensamma mottagningsanordningar, så länge som det inte orsakar onödigt dröjsmål för avfallsavlämning och att de har tillräcklig kapacitet. 

Ett tips är att se över eventuella avtal med entreprenörer som tillhandahåller mottagningsanordningar för avfall och säkerställa att det finns skrivningar som anger vem som är ansvarig för service mm samt att det finns korrekta kontaktuppgifter.  

Äger båtklubben en toatömningsstation bör båtklubben se över eventuella serviceavtal, tillgång till reservdelar mm så att toatömningsstationen kan repareras vid behov.  

Om båtklubben identifierar att inget mottagningsbehov föreligger, exempelvis för att båtklubben har en fungerande struktur där medlemmarna själva ombesörjer sitt avfall, behöver detta uppges i avfallshanteringsplanen och kommunen måste godkänna den. 

Upprätta en avfallshanteringsplan eller uppdatera befintlig

Efter att behovet av mottagningsanordning är definierat behöver båtklubben upprätta en avfallshanteringsplan om en sådan inte finns sedan tidigare. Har båtklubben en befintlig avfallshanteringsplan behöver denna uppdateras. 

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar, TSFS 2023:12, ska en avfallshanteringsplan innehålla följande (5 kap. 7 §):

 1. Fritidsbåtshamnens namn och kontaktuppgifter inklusive besöksadress, postadress samt faktureringsadress. 
 2. Ansvariga för upprättande och genomförande av planen enligt 5 § inklusive kontaktuppgifter. 
 3. En beskrivning av hamnens verksamhet. 
 4. En beskrivning av avlämningsbehovet utifrån de båtar som normalt anlöper hamnen uppdelat på kategorierna hemmahörande och gästande båtar, båtar med installerad toalett, samt eventuella andra anlöpande fartyg som inte är fritidsbåtar. Om inget avlämningsbehov har identifierats ska detta beskrivas. 
 5. En beskrivning av om fritidsbåtshamnen tar emot fartyg med en bruttodräktighet över 300.
 6. En beskrivning av den uppskattade mängd och typ av avfall som beräknas tas emot per år från de fritidsbåtar som normalt använder hamnen samt underlaget för uppskattningen. Hänsyn ska tas till framtida förändringar av mängd och typ av avfall som kommer att tas emot. 
 7. En beskrivning av mottagningsanordningarna och vilken typ av avfall de är avsedda för. 
 8. En beskrivning av om hamnen har gemensamma mottagningsanordningar med annan hamn, samt en beskrivning av hur dessa har tillräcklig kapacitet för samtliga normalt anlöpande båtar till dessa fritidsbåtshamnar. 
 9. En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för respektive avfallstyp är belägna i fritidsbåtshamnen, samt hur fritidsbåtshamnens användare underrättas om hamnens mottagningsanordningar. 
 10. En beskrivning av hur det säkerställs att anordningarna fungerar klanderfritt och att anordningar som är ur funktion repareras utan onödigt dröjsmål. 
 11. En beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder hamnen vidtar för att förhindra och vid behov begränsa att avfall kommer ut på land eller i vatten. 
 12. Uppgifter om vilken kommun eller vilket/vilka företag som tar emot eller transporterar bort avfallet. 
 13. En beskrivning av hur fritidsbåtsägarna kan rapportera brister i mottagning och hantering av avfall till den som är ansvarig för mottagning av avfall i hamnen. 
 14. En beskrivning av hamnens uttag av sådana avgifter som avses i 4 kap. 
 15. En beskrivning av hur fortlöpande samråd sker med fritidsbåtshamnens användare och andra berörda parter.

Transportstyrelsen kommer att ta fram en mall för avfallshanteringsplan. När den är publicerad kommer en länk att finnas här. 

Lämna in till kommunen för godkännande

När en avfallshanteringsplan är upprättad behöver den skickas in till kommunen för godkännande. Detta är ett nytt förfarande gentemot tidigare och regleras i lagen (1980:424) om åtgärder mot föroreningar från fartyg (3 kap. 9 §). 

Kommunen har också en ny möjlighet, enligt ovan nämnda lag, att påföra båtklubben en sanktionsavgift om båtklubben inte innehar godkänd avfallshanteringsplan (15 000 kr) och/eller inte har mottagningsanordningar som tillgodoser behovet av avfallsavlämning (40 000 kr).

Här finns dock övergångsbestämmelser som innebär att en sanktionsavgift inte får påföras båtklubbar innan den 1 januari 2024.  

Uppdatera avfallshanteringsplanen vart femte år

Avfallshanteringsplanen ska revideras och godkännas på nytt med högst 5 års mellanrum, eller så fort en väsentlig förändring har skett. Vid revidering ska avfallshanteringsplanen lämnas till kommunen, på det sätt som kommunen anvisar, minst tre månader innan föregående avfallshanteringsplan har löpt ut.

Nedan redovisas de viktigaste punkterna i respektive regelverk

Lag (1980:424) om åtgärder mot föroreningar från fartyg

Av lagen framgår följande: 

 • Definitionen av fartyg (1 kap. 2 §)
 • Att den som ansvarar för en anordning för mottagning av avfall får ta ut en avgift (3 kap. 4 §)
 • Ansvariga är skyldiga att upprätta och inneha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg (avfallshanteringsplan), informera om innehållet och rapportera uppgifter om planen (3 kap. 8 § 4 p.)
 • Kommunen ska godkänna avfallshanteringsplaner och utöva tillsyn (3 kap. 9 §)
 • Kommunen kan påföra en sanktionsavgift om ansvarig inte innehar godkänd avfallshanteringsplan eller en mottagsannordning (6 kap. 11 § a)
 • Sanktionsavgift får inte påföras om överträdelsen har skett före den 1 januari 2024 (övergångsbestämmelse)
Förordning (1980:789) om åtgärder mot föroreningar från fartyg

Av förordningen framgår följande: 

 • Definitionen av hamn (1 kap. 4 §)
 • Mottagningsanordningar för avfall ska finnas i alla hamnar. Den som tar ut en avgift är skyldig till att säkerställa att mottagningsanordningarna finns tillgängliga och uppfyller kraven (3 kap. 5 §) 
 • Undantag för krav på mottagningsanordning (3 kap. 5 a §)
  • på en plats som normalt endast används av och har utrymme för högst 25 fritidsbåtar 
  • vid en brygga eller annan anordning som normalt endast används av fritidsbåtar för transport till och från bostäder där avfallet kan antas bli omhändertaget
  • vid en brygga eller annan anordning för fritidsbåtar som ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde och som normalt endast används av boende i området och deras besökare, om det kan antas att avfallet omhändertas i bostadsområdet
  • vid en brygga eller annan anordning i ansluting till en restaurang, affär, nöjesfält, turistattraktion eller annan liknande inrättning och som normalt endast används för att besöka eller uträtta ärenden hos inrättningen
  • i en naturhamn
  • vid en brygga eller annan anordning som endast används i inrikestrafik för mycket kort tilläggning för att hämta och lämna i första hand passagerare
  • i ett vägfärjeläge
  • vid en brygga som används tillfälligt vid slussning eller broöppning
 • Den som ansvarar för en mottagningsanordning från fartyg ska upprätta och inneha godkänd avfallshanteringsplan (3 kap. 12 §)
 • Vid underlåtelse att se till att det finns en mottagningsanordning är sanktionsavgiften 40 000 kronor (8 a kap. 2§)
 • Vid underlåtelse att upprätta eller inneha en godkänd avfallshanteringsplan är sanktionsavgiften 15 000 kronor (8 a kap. 3 §)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar, TSFS 2023:12

Av föreskrifterna framgår följande: 

 • Definitioner av avfall från fritidsbåt, fritidsbåt, fritidsbåtshamn, mottagningsanordning och toalettavfall (1 kap. 2 §)
 • Mottagningsanordningar för avfall ska finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen (2 kap. 2 §)
 • Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska säkerställa att den fungerar klanderfritt och att en anordning som är ur funktion repareras utan dröjsmål (2 kap. 3 §)
 • Mottagningsanordningar i en fritidsbåtshamn ska finnas på en för fritidsbåtarna ändamålsenlig plats (2 kap. 4§)
 • Två eller flera närliggande fritidsbåtshamnar kan ha gemensamma mottagningsanordningar, givet att de har tillräcklig kapacitet (2 kap. 5 §)
 • Avfall ska samlas in separat i enlighet med avfallsförordningen (3 kap. 1 §)
 • Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska vidta de säkerhetsåtgärder som krävs för att förhindra att avfall vid avlämning och mottagning kommer ut i vatten eller på land (3 kap. 4 §)
 • Fritidsbåtshamnar är undantagna från skyldigheten att utfärda avfallsavlämningskvitto (3 kap. 6 §)
 • En fritidsbåtshamn får ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för mottagande och behandling av avfall (4 kap. 1 §)
 • Den som svarar för en mottagningsanordning ska se till att en avfallshanteringsplan är upprättad och godkänd (5 kap. 1 §)
 • En fritidsbåtshamn, som inte omfattas av undantag från krav på att ha mottagningsanordningar enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, men som bedömt att det inte föreligger något behov av avfallsavlämning för båtar som normalt anlöper hamnen, ska redovisa detta i en avfallshanteringsplan och planen ska godkännas av kommunen (5 kap. 4 §)
 • Vad en avfallshanteringsplan ska innehålla (5 kap. 7 §)
 • Avfallshanteringsplanen ska revideras och godkännas på nytt med högst 5 års mellanrum (5 kap. 8 §)
 • Vid revidering ska avfallshanteringsplanen lämnas till kommunen, på det sätt som kommunen anvisar, minst tre månader innan föregående plan har löpt ut (5 kap. 9 §)
 • Den som är ansvarig för avfallsmottagning i en fritidsbåtshamn ska offentliggöra information om bland annat mottagningsanordningens placering och förteckning av de avfallstyper som normalt omhändertas (6 kap. 1 §)

För mer information, kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet, på carl.ronnow@batunionen.se

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.