Hösttips för ett miljöanpassat båtliv

Innan och när du tar upp båten:
 • Töm toalettavfallet på närmaste tömningsstation. Hitta din närmsta station på Transportstyrelsens hamnkarta för fritidsbåtar här.
 • Tvätta av båtskrovet.
  • Har du en omålad båtbotten kan du tvätta av skrovet i en borsttvätt eller tvätta av båten för hand eller med högtryckstvätt när du har tagit upp den.
  • Om båtbotten är målad med en biocidfärg kan du ta upp båten på land och tvätta av skrovet på en spolplatta med kemisk rening eller insamling av tvättvattnet.
  • Hitta din närmsta båtbottentvätt här!
När du har tagit upp båten:
 • Ta hand om miljöfarligt avfall, exempelvis gammal olja, olje-/bränslefilter, förbrukad kylvätska och trasiga batterier. Samla upp oljehaltigt vatten som finns i kölsvinet. Lämna in allt avfall till kommunens återvinningscentral eller båtklubbens miljöstation.
 • Frostskydda din motor med miljövänligt frostskyddsmedel, exempelvis propylenglykol. Undvik etylenglykol som är starkt giftigt för både människa och miljön. Följ tillverkarens anvisningar.
 • Konservera toalett och avlopp med miljömärkt frostskyddsmedel där vätskan inte kan samlas upp igen i vår, exempelvis Kemetyl Antifrost Natur eller Vake Antifrost.
 • Om du ska rengöra båten, använd miljövänliga produkter. Oftast räcker varmt vatten med grön såpa.
Om du tänker sanera skrovet från biocidfärg inför kommande båtsäsong:

Informera din båtklubb om att du tänker sanera skrovet under kommande vinter/vår. Följ båtklubbens instruktioner för båtbottensanering och ta del av Skrovmålets rekommendationer om sanering av båtbottenfärg, som du hittar på Transportstyrelsens hemsida.

 • Rekommenderade saneringsmetoder är slipning, torrskrapning samt gelbehandling med skrapa. Blästring med sand eller kolsyra ska bara utföras av yrkeskunnig person.
 • För att saneringen ska kunna utföras på ett säkert sätt för både människa och miljö, behöver följande åtgärder vidtas:
  • Marktäckande material under båten samt tätt väderskydd runt båten.
  • Använd rätt skyddsutrustning för vald saneringsmetod. Vid slipning bör exempelvis ansiktsmask med partikelfilter, skyddsoverall och handskar användas samt en slipmaskin kopplad till industridammsugare (H-klass).
  • Färgrester, skrap- och slipdamm, täckmaterial, skyddskläder och dammsugarpåsar som använts hanteras som farligt avfall. Samla ihop i enlighet med båtklubbens anvisningar eller lämna till närmaste kommunala återvinningscentral. Detta gäller både om arbetet inte kan färdigställas vid ett och samma tillfälle samt när arbetet är avslutat.
Dags att skrota båten?

Här hittar du plansch med hösttipsen att sätta upp i din båtklubb och foto med hösttipsen att publicera på hemsida och sociala medier!