Svenska Båtunionens miljöprogram

Svenska Båtunionens miljökommitté arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och hur vi som utövare av båtliv och ägare av båt kan bli mer miljömedvetna och på så sätt värna om vår vattenmiljö.

Miljökommittén har utformat ett miljöprogram som ska eftersträvas av så väl enskilda båtägare som båtklubbar och förbund.

I Svenska Båtunionens miljöprogram framhåller vi bland annat följande:

  • De miljöregler som kommuner och myndigheter ställer ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Reglerna ska vara likartade i alla delar av landet om förutsättningarna är desamma.
  • Tillförsel av näringsämnen till havet måste minska. Båtlivet bidrar till det genom att inte släppa ut avlopp i vattnet. Fler landbaserade toaletter och fler tömningsstationer bidrar till att minska övergödningen.
  • Utsläpp av klimatpåverkande ämnen måste minskas. Alternativ till dagens förbränningsmotorer ska stimuleras, liksom fossilfria bränslen. Vi förordar ”eco driving”.
  • All användning av farliga ämnen ska minimeras. Markområden runt uppställningsplatser får inte tillföras farliga ämnen eller ämnen som påverkar miljön negativt.
  • Allt fler målar allt mindre med biocidfärg på båtbotten. Vi vill att den trenden fortsätter.
  • Myndigheternas regler för biocidfärg måste vara likartade för alla båtar som ligger i samma vatten och de ska vara tydliga. Det ska inte finnas oklarheter om vad som är förbjudet eller tillåtet.
  • All spridning av oönskade djur och växter mellan olika vatten ska undvikas. Gör ren båt och redskap vid förflyttning mellan sjöar.
  • System för återvinning/skrotning av uttjänta båtar måste införas. Olika aktörer ska här ta ett gemensamt ansvar.
  • Alla båtklubbar och båtförbund ska ha miljösamordnare som ingår i styrelsen. Alla klubbar ska anta en miljöpolicy/miljöprogram.

Läs hela SBU:s miljöprogram, antaget den 17/11 2018, genom att klicka på länken nedan

Båtmiljö.se finner du en mängd praktiska råd och mer viktig information om vår havsmiljö.