LOVA-bidrag

Båtklubbar har möjligheten att söka LOVA-bidrag för att förbättra vattenmiljön i sjöar, vattendrag och kustvattnet. Nedan följer svar på vanliga frågor om LOVA-bidrag och vad man kan söka bidrag för.

Vad är LOVA-bidrag?

LOVA-bidrag är ett statligt stöd som kan beviljas för lokala vattenvårdsprojekt, med syfte att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och/eller god miljöstatus i havsmiljön.

LOVA-bidraget regleras i LOVA-förordningen (Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt) och finansieras sedan 2009 genom havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11). Det innebär att Havs- och Vattenmyndigheten tilldelas medel från Miljödepartementet via årliga regleringsbrev. Havs- och Vattenmyndigheten fördelar sedan ut medel till samtliga länsstyrelser som tar emot och beviljar/avslår en ansökan.

LOVA-bidraget får högst täcka 90 procent av kostnaden om ansökan avser övergödning och i annat fall högst 80 procent.

Vilka kan söka LOVA-bidrag?

Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka LOVA-bidrag. OBS! Privatpersoner kan inte söka LOVA-bidrag. 

När kan man söka LOVA-bidrag?

Det är upp till varje länsstyrelse att besluta om sista ansökningsdatum och det kan variera mellan olika länsstyrelser. Besök din länsstyrelses hemsida för mer information.

Länsstyrelsen i Stockholm har exempelvis den 30 november 2024 som sista ansökningsdag för LOVA-bidrag för 2025.

Vad kan man söka LOVA-bidrag för?

Enligt LOVA-förordningen (2 § 2 p.) kan man söka bidrag för “åtgärder som syftar till att minska spridningen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön”.

Detta är specificerat till följande i ansökningsblanketten:

 1. Åtgärd för att sluta måla båtbottnar med biocidfärg, vilket kan vara ett eller flera av följande:
  • Båtlyft
  • Skrapa eller spola båtbotten (ex scrubbis)
  • Skrovduk
  • Borsttvätt
  • Sanering av båtskrov (med avsikt att göra skrovet biocidfritt*)
 2. Åtgärd som inte medför att sluta måla båtbotten med biocidfärg
  • Spolplatta
 3. Åtgärd som syftar till att byta ut 2-takts motorer med förgasare och lämna för skrotning/återvinning. Krävs kvitto vid slutredovisning
  • Maximalt 1 motor per medlem
  • Bidrag om 2 000 kr per motor som är mindre än 50 hk
  • Bidrag om 4 000 kr per motor som är lika med eller större än 50 hk
 4. Annan åtgärd som syftar till minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar 
Vad kan man inte söka LOVA-bidrag för?

Det går inte att söka stöd för åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har tagit ett beslut om att ge stöd, om kostnaderna täcks av annat stöd samt om åtgärden följer av skyldighet i lag eller annan författning.

Med andra ord, om båtklubben har fått ett föreläggande från det kommunala miljökontoret om att sanera sina båtbottnar från biocidfärg, så kommer en LOVA-ansökan om sanering av båtskrov inte att beviljas.

*Vid en ansökan om sanering av båtskrov skiljer länsstyrelsen på sanering av båtbottenfärg som innehåller koppar och zink eller TBT. Om det finns eller förmodas finnas TBT på båtskrovet, behöver sanering utföras på ett fackmannamässigt sätt med adekvat skyddsutrustning och täckning av båt och omgivande mark för att minimera spridning av färgrester. Färgresterna ska lämnas in som farligt avfall och en utförlig beskrivning om hur saneringen ska gå till behöver redovisas.

För mer information, kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet, på carl.ronnow@batunionen.se