Dags att sanera båtbotten?

Det kan finnas flera orsaker till att sanera båtbotten. Det kan bland annat handla om att färgskiktet på båten har börjat krackelera, skrovet har utsatts för böldpest (osmos), att du har köpt en ny båt men inte vet vad som finns på skrovet eller att du har gjort en mätning på båten och behöver sanera skrovet för att leva upp till kommunens krav.

Båtbottenfärg innehållandes biocider är idag en av de vanligare orsakerna till att sanering krävs. Tennorganiska föreningar exempelvis TBT har varit förbjudet på fritidsbåtar sedan 1989 i Sverige och vid indikation av höga halter av koppar och/eller andra biocider krävs sanering för de som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar och norr om Örskär.

Lämpliga saneringsmetoder

I september 2021 släppte Transportstyrelsen en efterlängtad rekommendation om hur en båt ska saneras från otillåten båtbottenfärg (TSS 2021-3499). Rekommendationen är uppdelad i tre delar för att få en tydlig bild av varför biocider ska saneras, ansvarsfördelning och tillvägagångsätt under sanering samt avfallshantering av kemikalier.

De saneringsmetoder som bedöms som lämpliga är:
Dessa metoder bedöms som lämpliga under förutsättning att människor och miljön skyddas genom:
  • Marken under båten täcks
  • Vind- och regnskyddad miljö skapas runt båten
  • Miljö med undertryck skapas vid blästring
  • Personlig skyddsutrustning används
  • Färgdamm, färgrester, blästermedia, gel och annat material som kommit i kontakt med färgrester och damm samlas upp och hanteras som farligt avfall
  • Farligt avfall hanteras på rätt sätt och lämnas till godkänd avfallsmottagare
  • Människor och djur i omgivningen skyddas

De saneringsmetoder som inte rekommenderas är vacuumblästring, laserablation och gelbehandling med högtryckstvätt.

Rekommendation ger tyvärr enbart svar på frågan hur en båt ska saneras, men inte när den ska saneras. Det kommer även fortsättningsvis vara en fråga som beslutas av respektive kommun. Efter att Transportstyrelsen släppte sin rapport har Naturvårdsverket tagit fram en tillsynsvägledning – Skrovsanering av båtbottenfärg – som primärt riktar sig till kommuner och handläggare.

Rekommendationerna baseras på studien Bestämning av biocidspridning vid sanering av bottenfärg från fritidsbåtar utförd av RISE (Research Institutes of Sweden AB). I denna studie kommer RISE till slutsatsen, om riskminimerande åtgärder vidtas på korrekt sätt, att 98 procent av färgdamm och färgpartiklar kan samlas in och omhändertas. Spridning på under 2 procent kan förekomma, och största orsaken till detta är den mänskliga faktorn vid städning och bortforsling av avfallet.

Allmänt att tänka på:

Tillämpa försiktighetsprincipen

Om du inte vet vilken båtbottenfärg som finns på skrovet när du ska sanera, tillämpa försiktighetsprincipen. Det innebär att alltid ta det säkra före det osäkra. Se till att täcka ordentligt med presenning som är helt tät och använd rätt skyddsutrustning. De partiklar som bildas vid en sanering är varken bra för din egen hälsa eller miljön.

Avfallet som bildas är farligt avfall

Oavsett om du blästrar, skrapar eller slipar bort gammal båtbottenfärg ska avfallet som bildas hanteras som farligt avfall. Detta gäller även skyddsutrustning och presenning. Det farliga avfallet ska lämnas till närmsta återvinningscentral.

Tänk på miljön efter att du har sanerat skrovet

Efter att skrovet är sanerat, fundera på vad du behöver för skydd. Ligger båten i en insjö eller norr om Örskär räcker det gott och väl med en epoxi eller epoxiprimer som skydd mot vatteninträngning och plastpest. Ligger i båten i Östersjön kan det också räcka med epoxi om du har tillgång till alternativa metoder i din närhet, exempelvis en borsttvätt. Hitta din närmsta borsttvätt här! 

Ligger båten på västkusten kan det behövas en biocidinnehållande båtbottenfärg för att hålla havstulpanerna borta. Men tänk på att du inte behöver måla skrovet varje säsong utan att det ofta räcker med att bättringsmåla båten på särskilt utsatta ytor, exempelvis längs vattenlinjen. Det gynnar både plånboken och miljön!

Observera även att en aluminiumbåt inte ska målas med en kopparbaserad färg direkt på skrovet eftersom det det leda till korrosion.

Webbinarier om om säker sanering av otillåten biocidfärg

Svenska Båtunionen anordnade i september 2021 tre webbinarier tillsammans med Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och RISE där myndigheterna fick presentera rekommendationen och svara på frågor från deltagande båtklubbs- och båtförbundsfunktionärer.

Samtliga presentationer från webbinarierna finns att ta del av här.