Valnämnden

Svenska Båtunionens Valnämnd utses av Båtriksdagen och har till uppgift att ta emot nomineringar till poster inom Unionsstyrelsen och vissa andra förtroendevalda inom Svenska Båtunionen samt lämna förslag till Båtriksdagen på val till dessa poster.

Valnämnden 2023-2023 består av:

Owe Lindström (ordförande), owelind@gmail.com.
Eva Srejber
Lars Afzelius
Günther Karl
Sten Olsson

Om Valnämndens arbete

Valnämnden noterar bland annat  hur många nomineringar de olika kandidaterna fått. Det är därför viktigt att alla båtförbund nominerar de kandidater man vill se på de olika posterna utan att samtidigt förlita sig på andra förbunds nomineringar. Beakta även behovet av nödvändig kompetens för vissa poster.

På de föreslagna kandidaterna önskas en personbeskrivning med namn, adress, telefonnummer och ålder på den föreslagne. Det ska också framgå vilken erfarenhet han/hon har av båtlivet, ex funktion i båtklubb/förbund eller specifika intresseområden. Ange även kompetensområde utifrån bilaga till handlingarna som skikcats till båtförbunden och yrke om det bedöms vara av betydelse. Valnämnden kommer vid presentationen av nämndens förslag att visa en personbeskrivning på samtliga nominerade. Alltså inte bara på de som Valnämnden föreslår. Detta för att alla ska få så god kännedom som möjligt om de nominerade. Personbeskrivningen gäller endast nya kandidater. På ”sittande” ledamöter finns den redan, men komplettera gärna om ni tycker den är för tunn. Valnämnden kommer sedan även att motivera sitt förslag till kandidater.

Valnämnden informerar om de nominerades namn vartefter de kommer in till Valnämnden. Valnämnden kommer även efter nomineringstidens utgång att visa vilka de nominerade är genom information genom någon av Svenska Båtunionens kanaler. När ni nominerat en kandidat krävs därför kandidatens godkännande att få lägga ut denna information både med bild och text. Er underskrift innebär att ni inhämtat kandidatens godkännande.

Utskick och nomineringsinformation från Valnämnden återfinns bland handlingarna till Båtriksdagen.