Organisationsöversyn Svenska Båtunionen

Vid Båtriksdagen 2022 så bestämdes det att genomföra en organisationsöversyn av Svenska
Båtunionen och Unionsstyrelsen (US) fick uppdraget att ansvara för översynen.
US har tagit fram en uppdragsbeskrivning (se nedan) och föreslagit ett antal arbetsgrupper.

Organisationsöversyn Svenska Båtunionen

Vid Båtriksdagen 2022 så bestämdes det att genomföra en organisationsöversyn av Svenska
Båtunionen och Unionsstyrelsen (US) fick uppdraget att ansvara för översynen.
US har tagit fram en uppdragsbeskrivning (se nedan) och ett antal arbetsgrupper har skapats där
föreslagna personer har tackat ja till att ingå i de olika grupperna.

Representanter från båtförbunden bildar en referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att
följa hela processen så att alla delar i projektet förankras i organisationen.

Bakgrund
Svenska Båtunionen (SBU) är till för båtägarna och deras klubbar så att olika gemensamma
intressen tillgodoses på bästa och mest ekonomiska sätt både för den enskilde båtägaren
och dennes båtklubb så väl som för organisationen i stort. Det här är uttryckt i våra stadgar i §1.
Sedan starten 1928 har frågan om olika verksamheter, organisation, finansiering, med
mera diskuterats vid ett flertal tillfällen. Nuvarande stadgar har i stort gällt sedan starten.
Senaste stora diskussionen var 2013 när ett eventuell samgående mellan Seglarförbundet
och SBU behandlades och där beslutet blev ett nej till samgående.

Dagens situation skulle kunna beskrivas på följande kritiska sätt:

 • Vilken är SBU:s identitet – vad står vi för?
 •  Den enskilde båtägaren vet i många fall inte vad SBU gör och inte heller vilka
  förmåner som finns för båtägaren eller båtklubben.
 • Många båtklubbar känner inte till vilka motioner som skickats in till Båtriksdagen
  från deras förbund och inte heller hur förbunden ställer sig inför andra förbunds
  motioner och Unionsstyrelsens propositioner. Det minsta man kan säga om just
  detta är att det är ett demokratiunderskott.
 • SBU har, enligt gällande stadgar om medlemskap, svårt att få fram vad våra
  180 000 båtägare och 900 båtklubbar vill ha av SBU, vad de tycker om SBU och
  vårt arbete, via till exempel enkätundersökningar. Tidningen Båtliv gör dock då
  och då enkätundersökningar om olika ämnen.
 • Det är stora skillnader i storleken på förbunden vilket i olika sammanhang kan
  innebära en stor dominans från ett fåtal i organisationen.
 • SBU har en otydlighet i organisationen när US, kommittéer och kansli behöver
  kommunicera med båtägarna direkt och inte via förbunden.

Trots ovanstående har vi en ganska omfattande verksamhet från kansli, kommittéer och
styrelser som vi upplever är uppskattad.

På Båtriksdagen den 26–27 mars 2022 beslutades det om att ge Unionsstyrelsen i
uppdrag att genomföra en organisationsöversyn.

Målet med organisationsöversynen

Att bilda en modern organisationsstruktur där det finns en samsyn inom Unionen gällande
dess Uppdrag, Verksamhet, Organisation och Finansiering.

Uppdragsbeskrivning

Styrgrupp
Uppgiften är att starta projektet och kontinuerligt följa upp arbetets gång samt
bereda resultatet av utredningsprojektet till en proposition till Båtriksdagen.
Unionsstyrelsen ledamöter utgör Styrgrupp.

Beredningsgrupp
Uppgiften är att fungera som kontakt mot arbetsgruppen som bereda frågon inför styrgruppens. möte.
Beredningsgruppen består av Christer Eriksson (sammankallande), Lasse Carlsson, Hans Johansson,
Hans Öhlund och Ulf Grape.

Referensgrupp
Deras uppgift är att följa hela processen så att alla delar i projektet förankras i organisationen.
Arbetsgrupperna ska löpande rapportera till Referensgruppen.
Referensgruppen består av en ordinarie ledamot och en suppleant från varje båtförbund.

Analysgrupp
Analysgruppens uppgift är att undersöka vad båtklubbarna och dess medlemmar, det vill
säga organiserade båtägare, önskar och behöver för att utveckla båtlivet samt undersöka
vilka utmaningar som kan finnas med till exempel information, kunskap, support, inflytande,
demokrati och finansiering. Detta har genomförts via en
enkätundersökning under våren 2023.  Svaren har
sammanställts till en rapport som redovisats till Styrgruppen och Referensgruppen.

Analysgruppen består av Lasse Carlsson (Sammankallande), Anders Jansson, Göran Persson,
Kjell Holst och Örjan Stenudd.

Organisationsgrupp
Med resultatet från Analysgruppen som bakgrund föreslås Organisationsgruppen att:
se över Svenska Båtunionens organisation från grunden och skapa en organisationsstruktur med
samsyn inom Unionen vad gäller: Uppdrag, Verksamhet Organisation och Finansiering.

En extern organisationskonsult kan vid behov engageras och anlitas av Organisationsgruppen.
Resultatet av gruppens arbete presenteras för Styrgruppen och Referensgruppen.

Organisationsgruppen består av Hans Öhlund (Sammankallande), Anders Jansson, Håkan Fritz,
Jonas Turitz, Tomas Henriksson, Susanne Nicklasson och Ulf Grape.

Stadgegrupp
Arbetet med att ta fram nya stadgar ansvarar Juridiska kommittén för och de bildar stadgegruppen,
Stadgarna skall presenteras för Styrgruppen och Referensgruppen.
Stadgegruppen består av juridiska kommitténs ledamöter med Christer Eriksson som sammankallande.

Resurser från kansliet
Resurser från kansliet kan adjungeras när så erfordras.

Budget
Budget för utredningsprojektet OBS inklusive en extra Båtriksdag
För 2022 avsattes 200.000kr
För 2023 avsätts 600.000kr
För 2024 avsätts 400.000 kr

Tidplan
Projektet startade 2022-09-04 med samling av de olika arbetsgrupperna och
referensgruppen i ett digitalt möte.
Beräknad tidsåtgång enligt nedan:
Analysgruppen beräknas kunna rapportera Q2 2023
Organisationsgruppen beräknas kunna rapportera Q1 2024
Stadgegruppen beräknas kunna rapportera Q2 2024
Proposition till Båtriksdagens beräknas vara klar till en extra Båtriksdag Q3 2024

Resultat
Resultatet av utredningen bereds av Styrgruppen som en proposition för behandling på
Båtriksdag.

/Arbetsutskottet, Svenska Båtunionen