Organisationsöversyn Svenska Båtunionen

Vid Båtriksdagen 2022 så bestämdes det att genomföra en organisationsöversyn av Svenska
Båtunionen och Unionsstyrelsen (US) fick uppdraget att ansvara för översynen.
US har tagit fram en uppdragsbeskrivning (se nedan) och föreslagit ett antal arbetsgrupper.

 Organisationsöversyn Svenska Båtunionen

Organisationsöversyn Svenska Båtunionen

Vid Båtriksdagen 2022 så bestämdes det att genomföra en organisationsöversyn av Svenska
Båtunionen och Unionsstyrelsen (US) fick uppdraget att ansvara för översynen.
US har tagit fram en uppdragsbeskrivning (se nedan) och föreslagit ett antal arbetsgrupper.
US har även föreslagit namn till att besätta de olika grupperna. Alla föreslagna personer är
vidtalade och har tackat ja till att ingå i de olika grupperna.

Representanter från Båtförbunden kommer att bilda referensgrupp. Det är därför av yttersta
vikt att varje förbund nu utser en ordinarie och en suppleant att ingå i referensgruppen.
Referensgruppens uppgift är att följa hela processen så att alla delar i projektet förankras i
organisationen.

Uppstartsmötet genomförs digitalt i ZOOM söndagen 4 september med start kl. 19.00. Incheckning från kl 18.30.

Samtliga i nedan angivna grupper är kallade.

Anmäl dig till mötet här:

 

Bakgrund
Svenska Båtunionen (SBU) är till för båtägarna och deras klubbar så att olika gemensamma
intressen tillgodoses på bästa och mest ekonomiska sätt både för den enskilde båtägaren
och dennes båtklubb så väl som för organisationen i stort. Det här är uttryckt i våra stadgar i
§1. Sedan starten 1928 har frågan om olika verksamheter, organisation, finansiering, med
mera diskuterats vid ett flertal tillfällen. Nuvarande stadgar har i stort gällt sedan starten.
Senaste stora diskussionen var 2013 när ett eventuell samgående mellan Seglarförbundet
och SBU behandlades och där beslutet blev ett nej till samgående.
Dagens situation skulle kunna beskrivas på följande kritiska sätt:
• Vilken är SBU:s identitet – vad står vi för
• Den enskilde båtägaren vet i många fall inte vad SBU gör och inte heller vilka
förmåner som finns för båtägaren eller båtklubben.
• Många båtklubbar känner inte till vilka motioner som skickats in till Båtriksdagen
från deras förbund och inte heller hur förbunden ställer sig inför andra förbunds
motioner och Unionsstyrelsens propositioner. Det minsta man kan säga om just
detta är att det är ett demokratiunderskott.
• SBU har, enligt gällande stadgar om medlemskap, svårt att få fram vad våra
180 000 båtägare och 900 båtklubbar vill ha av SBU, vad de tycker om SBU och
vårt arbete, via till exempel enkätundersökningar. Tidningen Båtliv gör dock då
och då enkätundersökningar om olika ämnen.
• Det är stora skillnader i storleken på förbunden vilket i olika sammanhang kan
innebära en stor dominans från ett fåtal i organisationen.
• SBU har en otydlighet i organisationen när US, kommittéer och kansli behöver
kommunicera med båtägarna direkt och inte via förbunden.
Trots ovanstående har vi en ganska omfattande verksamhet från kansli, kommittéer och
styrelser som vi upplever är uppskattad.
På senaste Båtriksdagen den 26–27 mars 2022 beslutades det om att ge Unionsstyrelsen i
uppdrag att genomföra en organisationsöversyn.

Målet med organisationsöversynen

Att bilda en modern organisationsstruktur där det finns en samsyn inom Unionen gällande
dess Uppdrag, Verksamhet, Organisation och Finansiering.
Uppdragsbeskrivning

Styrgrupp
Unionsstyrelsen utgör Styrgrupp. Uppgiften blir att starta nedanstående projekt och
kontinuerligt följa upp arbetets gång samt bereda resultatet av utredningsprojektet till en
proposition till Båtriksdagen.

Beredningsgrupp
En Beredningsgrupp tillsätts bestående av Christer Eriksson, Lasse Carlsson, Hans Johansson,
Hans Öhlund och Ulf Grape för att fungera som kontakt mot arbetsgrupperna samt bereda
frågor inför styrgruppens möten.

Referensgrupp
En Referensgrupp skall bildas med representanter från samtliga förbund. Referensgruppens
uppgift är att följa hela processen så att alla delar i projektet förankras i organisationen.
Arbetsgrupperna ska löpande rapportera till Referensgruppen.

Analysgrupp
En Analysgrupp tillsätts bestående av Gary Börjesson (sammankallande), Per Edberg, Inger
Högström-Westerling, Ola Runesson, Anders Jansson, Göran Persson, Kjell Holst och Örjan
Stenudd.
Analysgruppens uppgift blir att undersöka vad båtklubbarna och dess medlemmar, det vill
säga organiserade båtägare, önskar och behöver för att utveckla båtlivet samt undersöka
vilka utmaningar som kan finnas med till exempel Information, kunskap, support, inflytande,
demokrati och finansiering. Detta går rimligen endast att göra via någon typ av
enkätundersökning. Analysgruppen får därmed till uppgift att, tillsammans med
professionellt kunniga på området, ta fram en enkät som skickas ut till berörda. Som
komplement till enkäten bör djupintervjuer genomföras. När svaren kommit in så
sammanställs de till en rapport som redovisas till Styrgruppen och Referensgruppen.

Organisationsgrupp
En organisationsgrupp tillsätts när analysgruppens resultat har behandlats av styrgruppen
och referensgruppen. Organisationsgruppen bestående av Hans Öhlund (sammankallande),
Håkan Fritz, Anders Jansson, Tomas Henriksson, Jonas Turitz, Susanne Nicklasson och Ulf
Grape.
Med resultatet från Analysgruppen som bakgrund föreslås Organisationsgruppen att; se över
Svenska Båtunionens organisation från grunden och skapa en organisationsstruktur med
samsyn inom Unionen vad gäller; Uppdrag, Verksamhet Organisation, och Finansiering.
En extern organisationskonsult kan vid behov engageras och anlitas av Organisationsgruppen.
Resultatet av gruppens arbete presenteras för Styrgruppen och Referensgruppen.

Stadgegrupp
Arbetet med att ta fram nya stadgar ansvarar Juridiska kommittén, som bildar stadgegruppen,
med Christer Eriksson som sammankallande. Stadgarna skall presenteras för Styrgruppen
och Referensgruppen.

Resurser från kansliet
Resurser från kansliet kan adjungeras när så erfordras.

Budget
Budget för utredningsprojektet OBS inklusive en extra Båtriksdag
För 2022 avsätts 200.000kr
För 2023 avsätts 600.000kr
För 2024 avsätts 400.000 kr

Tidplan
Projektet kommer att starta efter sommaren med samling av de olika arbetsgrupperna och
referensgruppen i ett digitalt möte 22-09-04 kl 19.00.
Beräknad tidsåtgång enligt nedan:
Analysgruppen beräknas kunna rapportera Q2 2023
Organisationsgruppen beräknas kunna rapportera Q1 2024
Stadgegruppen beräknas kunna rapportera Q2 2024
Proposition till Båtriksdagens beräknas vara klar till en extra Båtriksdag Q3 2024

Resultat
Resultatet av utredningen bereds av Styrgruppen som en proposition för behandling på
Båtriksdag.

/Arbetsutskottet, Svenska Båtunionen

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.