Remissvar/Yttranden

Svenska Båtunionen är remissinstans i alla frågor som kan röra båtlivet. Det kan gälla till exempel havs- och vattenmiljö, sjösäkerhets- och farledsfrågor, utbildnings- och kompetensfrågor i sjöfart liksom skatte-, moms- och arrendefrågor för det ideella föreningslivet. Genom vårt nätverk med regionala båtförbund delegeras remisser på regional nivå. Remisser skickas till registrator@batunionen.se.