Nordiska Båtrådet

Nordiska Båtrådet

Nordiska Båtrådet är en sammanslutning av de Svenska, Norska, Finska och Danska båtförbunden och organiserar totalt ca 350 000 båtklubbsmedlemmar. Syftet är att diskutera frågor som är gemensamma för de nordiska länderna och att sammanställa information som är till nytta för båtklubbsmedlemmarna i Norden.

Genom samordning mellan länderna kan vi arbeta bredare och med större tyngd mot andra organisationer och myndigheter och på så sätt få en större påverkan. Målet är att främja båtlivet i de nordiska länderna och sprida information till medlemmarna som stimulerar och förenklar båtfärder till våra grannländer.

Information från Nordiska Båtrådet sprids via medlemsorganisationernas egna kanaler till respektive lands medlemmar. Nordiska Båtrådet träffas regelbundet och inför European Boating Associations (EBA:s) möten för att hitta en gemensam ståndpunkt i frågor som påverkar båtlivet i Norden.

Observatör i Helcom

Sedan 2021 har Nordiska Båtrådet observatörsstatus inom Helcom där vi bidrar med kunskap om båtlivets föutsättningar och bevakar båtlivets intressen inom Östersjöområdet.