Svenskt Friluftsliv

Svenska Båtunionen är medlem i Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:
  • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
  • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
  • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
  • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
  • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.
  • För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier/hur vi når når målen:
  • Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna.
  • Höja friluftslivets status i samhället.
  • Vårda och värna allemansrätten.

Svenskt friluftsliv arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Organisationen har myndighetsuppdrag när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar.