Organisation och struktur

Svenska Båtunionen är en rikstäckande ideell medlemsorganisation som har en tydlig demokratisk struktur. Vi arbetar för att underlätta och utveckla båtlivet både lokalt, regionalt och nationellt.

Våra medlemmar är 24 regionala båtförbund och de två riksomfattande båtklubbarna Kungliga motorbåtklubben (KMK) och Navigationssällskapet (Navis). Båtförbunden har sedan i sin tur 916 (år 2021) lokala båtklubbar som medlemmar. En båtklubb som ansluter sig till ett regionalt förbund blir medlem i Svenska Båtunionen. Organisationen utgörs på så vis av tre olika led där båtklubbarna verkar lokalt, båtförbunden verkar regionalt och Svenska Båtunionen verkar nationellt.

Föreningsstruktur i tre led

Båtklubbarna har en föreningsstruktur med stadgar, medlemmar, årsmöte och styrelse. Båtförbunden har samma struktur men i större skala och med båtklubbarna som medlemmar. Svenska Båtunionen har vidare samma struktur, men i ännu större skala och med båtförbunden som medlemmar. Den här typen av organisationsstruktur brukar kallas förbundsstruktur och bygger på demokratiska principer med representativ demokrati där varje nivå utser representanter att på så sätt fatta beslut och påverka.

Medlemmarna bestämmer

Svenska Båtunionens beslutsfattande vilar på demokratisk grund. Det innebär att det är medlemmarna som bestämmer i frågor som rör t.ex. budget, verksamhetsplan och övergripande riktlinjer för verksamheten. Varje år hålls ett årsmöte, som kallas Båtriksdagen. Det är Svenska Båtunionens högsta beslutande instans och besluten fattas här genom representativ demokrati av båtförbundens delegater. Inom Svenska Båtunionen går det till så att våra båtförbund dels har möjlighet att lägga fram egna motioner med förslag och dels utser ombud som röstar om de motioner och propositioner som tas upp för beslut på Båtriksdagen.

Mellan Båtriksdagarna hålls ett rådgivande möte, Unionsrådet, där styrelsen hämtar in råd, synpunkter och förslag för nästkommande års verksamhet från de regionala båtförbundens ombud.

Verksamheten

Mellan Båtriksdagarna leder styrelsen arbetet med att verkställa de beslut som har fattats av Båtriksdagen. Styrelsen tillsätter kommittéer och arbetsgrupper som bland annat arbetar med områden som sjösäkerhet, båtmiljö och juridik, medan uppgifter som rör den dagliga driften delegeras till Svenska Båtunionens kansli. Kansliets främsta uppgift är att ge service och stöd till det ideella arbete som sker inom Svenska Båtunionen.

Nedan hittar du en skiss över Svenska Båtunionens organisation.