Organisation och struktur

Svenska Båtunionen är en rikstäckande ideell medlemsorganisation som har en tydlig demokratisk struktur. Vi arbetar för att underlätta och utveckla båtlivet både lokalt, regionalt och nationellt.

Våra medlemmar är 24 regionala båtförbund och de två riksomfattande båtklubbarna Kungliga motorbåtklubben (KMK) och Navigationssällskapet (Navis). Båtförbunden har sedan i sin tur 886 lokala båtklubbar som medlemmar. En båtklubb som ansluter sig till ett regionalt förbund blir automatiskt medlem i Svenska Båtunionen. Organisationen utgörs på så vis av tre olika led där båtklubbarna verkar lokalt, båtförbunden verkar regionalt och Svenska Båtunionen verkar nationellt.

Föreningsstruktur i tre led

Båtklubbarna har en föreningsstruktur med stadgar, medlemmar, årsmöte och styrelse. Båtförbunden har samma strukturryska dockor men i större skala och med båtklubbarna som medlemmar. Svenska Båtunionen har vidare samma struktur, men i ännu större skala och med båtförbunden som medlemmar. Den här typen av organisationsstruktur brukar kallas förbundsstruktur och den påminner om de ryska dockorna som alla är identiska till utseendet men har olika storlek och kan inneslutas i varandra.

Medlemmarna bestämmer

Svenska Båtunionens beslutsfattande vilar på demokratisk grund. Det innebär att det är medlemmarna som bestämmer i frågor som rör t.ex budget, verksamhetsplan och övergripande riktlinjer för verksamheten. Varje år hålls ett årsmöte, som vi kallar Båtriksdagen. Det är vår högsta beslutande instans och besluten fattas här genom representativ demokrati. Inom Svenska Båtunionen går det till så att våra medlemmar dels har  möjlighet att lägga fram egna förslag för verksamheten, och dels utser ombud som röstar om de frågor som tas upp för beslut på Båtriksdagen.

Mellan Båtriksdagarna hålls ett rådgivande möte, Unionsrådet, där styrelsen hämtar in råd, synpunkter och förslag för nästkommande års verksamhet från de regionala båtförbundens ombud.

Verksamheten

Mellan Båtriksdagarna leder styrelsen arbetet med att verkställa de beslut som har fattats av Båtriksdagen. Styrelsen tillsätter kommittéer och arbetsgrupper som bland annat arbetar med områden som sjösäkerhet, båtmiljö och juridik, medan uppgifter som rör den dagliga driften delegeras till Svenska Båtunionens kansli. Kansliets främsta uppgift är att ge service och stöd till det ideella arbete som sker inom Svenska Båtunionen. Arbetet på kansliet leds av en verksamhetschef som tillsätts av styrelsen. Verksamhetschefen fungerar tillsammans med ordföranden som talesperson för Svenska Båtunionen.

Mer information om vår verksamhet och våra projekt hittar du här.

Nedan hittar du en skiss över Svenska Båtunionens organisation. Klicka på bilden för större format.

 

Styrande dokument

Om du vill veta mer om vår verksamhet och hur vi ställer oss i viktiga frågor inom båtlivet kan du läsa vidare i dokumenten nedan. Här hittar du våra styrdokument, våra ställningstaganden och dokumentation av föregående års verksamhet.

Svenska Båtunionens stadgar

Svenska Båtunionen tycker

Svenska Båtunionens verksamhetsberättelse 2018