SBU-fonden

2017 Avsattes cirka 5,2 miljoner kr till en fond inom Svenska Båtunionen avsedd för alla våra verksamheter att söka bidrag från.

Medel kan sökas till olika områden. Områdena som togs upp på Båtriksdagen 2016 var Miljö, Ungdom och främjande av båtlivet. På Båtriksdagen 2018 kompletterades lydelsen till: Bidrag skall kunna lämnas till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet dock inte för löpande verksamhet såsom fasta installationer. Som fasta installationer räknas inköp och renovering av bryggor, fastigheter, etc. Lämnade bidrag skall av styrelsen dokumenteras och redovisas årligen. 

Sökande förening ska vara medlem i båtförbund inom SBU eller vara direkt ansluten som medlem i SBU.
Maximala ansökningsbeloppet är 200 000 SEK.