Olycksfallsförsäkring genom Svenska Sjö

Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos Svenska Båtunionen, omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inklusive klubbholmar. Försäkringen gäller också utanför klubbens område i samband med av klubben, Svenska Båtunionen och förbund ordnad aktivitet. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt- eller seglingstävling.

Samtliga av Svenska Båtunionen godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar då även resorna till och från besiktningsområdet. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.