Om styrelsens ansvarsfrihet vid framskjutet årsmöte

Nedanstående är att betrakta endast som generella rekommendationer om styrelsens ansvarsfrihet i händelse av framskjutet årsmöte på grund av risk för Coronasmitta. Det är i varje enskilt fall föreningens styrelse och senare årsmöte som avgör. Överväg alltid möjligheten att genomföra ett digitalt årsmöte istället för ett fysikt för att slippa ställa in årsmötet. Du hittar en rad tips och råd för digitala årsmöten här.

För en enskild medlem är det en rättighet att utöva sin röst, såväl avseende förslag som vid beslut, till exempel styrelsens ledamöters frihet från ansvar.

När kan då styrelsen besluta att ett årsmöte inte ska genomföras inom stadgeenlig och föreskriven tid? Alltså när kan en styrelse åberopa en grund för ansvarsfrihet när styrelsen meddelar beslut i strid med föreningens stadgar?

Beslutet får givetvis inte vara godtyckligt.

Beakta härvid följande:

1. Leder beslutet till skada eller förlust för en eller flera medlemmar?

2. Leder beslutet till rättsförlust för en eller flera medlemmar?

3. Finns det objektiva skäl för beslutet?

4. Är angivna skäl inom styrelsens kontroll?

Om svaret är JA på fråga nr. 3 men NEJ på övriga kan man komplettera med frågeställningen om det är ansvarsfullt att inte ställa in ett möte.

Det bör även framhållas att det inom båtlivets föreningar ofta föreligger att avgöra fråga om ansvarsfrihet för styrelse/ledamöter genom beslut med enkel majoritet. Med en välmotiverad förklaring torde detta innebära en ickefråga.

Det är alltså ytterst viktigt att ett beslut i strid mot stadgarna är välgrundat och väl motiverat.

Styrelsen bör vara mycket återhållsam med annat än rutinartade verksamheter som inte är beslutade om på ett sådant sätt att årsmötet har kunnat ta ställning till dem, till exempel investeringar i en byggnad/anläggning.