Arbeta i valberedning

Valberedningens arbete startar direkt efter årsmötet och inte, som många tycks tro, några veckor före årsmötet. Först ska man ta reda på vilken uppgift man har som valberedning. Detta framgår av föreningens stadgar. Uppgiften brukar vara att förbereda förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorer och eventuella representanter till olika samarbetsorganisationer.

Valberedningen ska också föreslå ordförande till årsmötet. Undvik att föreslå ordinarie ordförande i styrelsen till ordförande för årsmötet, det skapar en onödig jävsituation.

Samsyn om valberedningens uppgift

Som sammankallande i valberedningen är det nu dags att kalla till ett första möte. Diskutera igenom uppdraget (för samsyn) och fördela arbetsuppgifter. Tänk på att föra protokoll som alla i valberedningen får ta del av. Om valberedningen känner sig osäker på sitt uppdrag så kan man genomgå en studiecirkel för att få utbildning. Det finns bra studielitteratur i ämnet. Ta reda på styrelsens sammansättning och ledamöternas mandattid. De ledamöter som är valda på längre tid än till kommande årsmöte måste tillfrågas om de kommer att sitta kvar under hela mandattiden. Om så inte är fallet får man förbereda ett så kallat fyllnadsval.

Sätt er in i styrelsens arbete!

Sätt er in i styrelsens arbete och vilka kompetenser som finns i styrelsen. Man kan t ex delta vid något styrelsemöte (kom ihåg att anmäla intresse för detta i god tid till ordförande i styrelsen) och därigenom få en uppfattning om arbetet i styrelsen. Man kan också intervjua de personer som sitter i styrelsen och höra efter hur de ser på sitt arbete och vad de tycker att just de tillför. Detta kan också göras via en mindre enkät.

Vad säger medlemmarna?

Valberedningen bör också läsa igenom styrelseprotokollen för att förstå vilka frågor som diskuteras. Då får man också en bild av deltagandet är på mötena. Det är också viktigt att delta på klubbens klubbmöten eller motsvarande för att där prata med medlemmar och lyssna efter förslag eller åsikter. Valberedningen kan också sätta in en notis i klubbens tidskrift, medlemsblad eller på Facebook-sidan om vilka som är ledamöter i valberedningen, och att valberedningen önskar få förslag på lämpliga kandidater till valbara platser i styrelsen och som revisor/er inför årsmötet.

Nu är det dags att vaska fram namn

När man sedan fått en tydlig bild över styrelsen så kan man börja fundera på namn till de olika posterna. Här är det viktigt att noggrant se till att ingen av de personer man föreslår är jävig. Till exempel kan man inte sitta i styrelsen och att någon annan i samma familj är revisor. Det bör anges i stadgarna om det ska vara ett krav att styrelseledamoten är medlem i föreningen. Undantag kan finnas, det kan till exempel gälla att man måste ha auktoriserad revisor. När man tillfrågar olika personer om uppdrag i styrelsen är det viktigt att man är så uppriktig som möjligt och beskriver uppdraget på ett korrekt sätt. De personer som kommer att bli valberedningens förslag kan också uppmanas att lämna en presentation som med fördel kan skickas ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Lämna ifrån er förslaget i tid

Förslaget från valberedningen ska lämnas till styrelsen i god tid. Ofta framgår det av stadgarna. Har man någon vakans i sitt förslag så får man helt enkelt lov att skriva det och sedan arbeta vidare fram till årsmötet med att hitta en kandidat.

Vid själva årsmötet ska någon från valberedningen (vanligen sammankallande) vara på plats för att muntligt lämna valberedningen förslag till de olika valen. Detta är också ett bra tillfälle att berätta hur man har arbetat i valberedningen och hur man kommit fram till sitt förslag.