Att bilda en båtklubb

Inledning

En båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) genom sitt regionala båtförbund. En båtklubb kan således inte vara direkt ansluten till SBU.

Varför bilda en båtklubb?

En båtklubb består av personer med ett starkt intresse för båtar och båtliv och som i organiserad form vill bedriva sitt intresse. Detta intresse kan självklart bedrivas utan att en klubb måste bildas. Tänk på att bildandet av en klubb också innebär ett ansvar och ett åtagande gentemot klubbens medlemmar. Det uppkommer både ett administrativt och ett organisatoriskt åtagande som många gånger kan kännas både tråkigt, arbetsamt och otacksamt. Därför kan det vara bra att noga tänka igenom varför ni vill bilda en klubb. Men som klubb inom organisationen har ni möjlighet att via ert båtförbund driva upp frågor inom SBU och låta SBU företräda och driva frågorna vidare till berörd myndighet.

Hur många måste vi vara?

Det finns inget minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en klubb. För att bilda en ekonomisk förening räcker det med tre personer. Man kan anta att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Hur går vi tillväga?

Börja med att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att klubben ska bildas. Kallelsen utfärdas av dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid mötet för bildandet bör en närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd om någon begär omröstning. Initiativtagarna sköter normalt detta fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justerare/rösträknare).

Vill man vara förberedd inför mötet för bildandet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och ett förslag till stadgar, se SBU:s ramstadgar. Mötesordförande har sedan till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bifogas protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande klubben (ska den bildas, ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för klubben eller uppdra åt någon/några att arbeta fram ett förslag
 8. Val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet
 9. Utse valberedning

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är klubben bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör bifogas original protokollet. Det ska av protokollet också tydligt framgå vilka som har valts in i klubbens styrelse.

Anslutning till Svenska Båtunionen?

En båtklubb behöver inte vara ansluten till SBU via ett regionalt båtförbund. Möjligheten att kunna påverka båtlivets intressen inom SBU förutsätter dock att klubben är ansluten via ett förbund.

När en ny båtklubb ansöker om medlemskap i ett regionalt båtförbund som är medlem i SBU blir klubben indirekt också medlem i SBU.

En klubb ska skicka in följande handlingar till det regionala båtförbundet när klubben ansöker om medlemskap.

 • Styrelselista
 • Lista på valberedning
 • Stadgar
 • Ekonomisk redovisning
 • Verksamhetsplan för kommande/innevarande år
 • Verksamhetsberättelse
 • Uppgift om geografiskt verksamhetsområde
 • Uppgift om medlemsantal
 • Eventuella andra handlingar som kan tänkas underlätta beslut i båtförbundet
 • Hänvisning till eventuell webbplats
 • Vid nybildning även uppgift om antal båtar i klubben
Gör så här:

Styrelsen eller interimsstyrelsen skickar in ansökan med bilagor för godkännande till aktuellt båtförbund med uppgifterna ovan som underlag.

De flesta av handlingar ovan är desamma som tas upp vid årsmöte, så en befintlig klubb kan lätt ta fram de efterfrågade uppgifterna. För en nybildad klubb ska interimsstyrelsen plocka fram motsvarande handlingar och uppgifter.

En befintlig klubb som lagts i malpåse bör även inkomma med uppgift om hur de tänkt lösa de problem som gjorde att klubben lades i malpåse.

Namn på klubben

Klubben väljer ett lämpligt namn, vanligt är att ort eller plats där man har sin verksamhet ingår i namnet.

Fastställande
 • Båtförbundet godkänner medlemsansökan till förbundet.
 • Båtförbundet skickar sedan anmälan om upptagande av båtklubb som medlem i förbundet till SBU.
Behöver klubben registreras?

En ideell klubb behöver inte registreras, inte heller ha ett organisationsnummer. De flesta klubbar skaffar sig ändå förr eller senare ett organisationsnummer eftersom det väsentligt underlättar för klubben att t.ex. ingå juridiska avtal. Ansökan om organisationsnummer kan göras på skatteverkets webbplats.

Vad kostar det?

Varje båtförbund fastställer sin medlemsavgift, ta kontakt med det båtförbund klubben tänker söka medlemskap i.

Upphörande eller förklara en klubb vilande

Detta regleras normalt i sista paragraf i klubbens stadgar. Tänk på att ta hand om klubbens arkiv som är en del av historien.