Föreningsteknik - en ordlista

Acklamation

Röstning med ja-rop.

Adjungera

Om klubbens stadgar tillåter det, kan styrelsen adjungera till sig (bjuda in och uppdra åt) en person med specialkunskaper för att utföra ett viss uppdrag.

Exempel: Förslag finns om att man ska bygga en klubbstuga. En medlem i klubben är till yrket arkitekt. Styrelsen tillfrågar henne om att få adjungera henne i frågor som rör bygget och bygglov.

AU/VU (arbetsutskott/verkställande utskott)

Några personer ur styrelsen utses att ingå i AU och får då ta ett större ansvar för att utreda och bearbeta ärenden innan de tas upp till beslut vid styrelsemöte. AU kan även, om styrelsen så bestämmer, besluta i vissa ärenden. Dessa ska då redovisas vid nästkommande styrelsemöte för fastställelse eller ändring. Jfr VU.

Bordläggning

Bordläggning innebär att ett ärende inte beslutas om vid pågående möte, utan kommer upp för beslut, i oförändrat skick, vid ett möte längre fram. 

Försöksvotering

Om någon begär votering, som innebär omröstning med räkning, frågar alltid mötesordföranden om mötet kan godkänna en försöksvotering. Om mötet accepterar detta, görs en omröstning med handuppräckning, med eller utan röstsedel. Någon rösträkning förekommer inte. Om så mötesordföranden har svårt att avgöra vilket förslag som fått flertalet röster, eller om någon mötesdeltagare begär räkning, så görs omröstningen om med handuppräckning eller namnupprop och rösterna räknas.

Justering: protokoll, röstlängd, talarlista, yrkanden

Ordet justera betyder i mötessammanhang kontrollera och rätta till, korrigera, granska och godkänna. När ett protokoll är justerat av vald justerare, betyder det att protokollet är kontrollerat och överensstämmer med vad som föregått på mötet.

Att röstlängden justeras innebär att mötet delges hur många röstberättigade som prickats av vid en viss tidpunkt, så om en omröstning med räkning sker, vet alla hur många röster som kan avges. Om mötets arbetsordning så medger, kan ordföranden efterhand ta upp röstlängden för justering då mötesdeltagare kan ha lämnat alternativt fler tillkommit.

När proposition/streck i debatten begärts, justeras alltid talarlistan först. Se proposition.

Justering av yrkanden görs när ett möte är redo för beslut. Mötesordföranden går då igenom de framlagda yrkandena, frågar mötesdeltagarna om de är rätt uppfattade och därmed är yrkandena justerade.

Jäv

Personer som väljs till samma styrelse, eller ska väljas till styrelse, valberedning, revisorer i klubben bör inte tillhöra samma familj eller ha någon nära-anhörig-relation eftersom jävsituationer då kan uppstå.

Exempel: Hustrun i en familj väljs som klubbens ordförande. Mannen står på förslag att väljas som en av revisorerna. Detta är då olämpligt eftersom mannen då kommer att granska frågor som hustrun arbetat med och haft ansvar för.

Kontrapropositionsvotering

Kontra betyder mot och proposition i denna bemärkelsen, betyder förslag, votering är omröstning, alltså är kontrapropositionsvotering detsamma som motförslagsomröstning.

Om fler än två förslag ställs mot varandra i en röstning med acklamation (ja-rop), och någon begär votering, används kontrapropositionsvotering eller motförslagsomröstning. Förslagen ställs två och två mot varandra i en form av utslagningsomröstning och slutligen finns endast två förslag kvar till själva ”finalen”.

Majoritet

Majoritet betyder flertal eller röstövervikt.

Med enkel majoritet menas mer än hälften av de som lämnat sin röst måste stödja ett förslag för att det ska bli mötets beslut.

Med relativ majoritet menas att om fler än två förslag ställs emot varandra, blir det förslag som får flest röster också mötets beslut.

Med kvalificerad majoritet menas att ett beslut måste stödjas av fler röstande än hälften. Exempelvis krävs det i vissa föreningar 2/3 av de röstberättigade för beslut om en extra medlemsavgift.

Motion

När en medlem vill ha någon ändring eller tillägg till verksamheten till stånd, till exempel stadgeändring, kan medlemmen skriva en motion (förslag), till årsmötet. Motionen sänds till styrelsen som tillsammans med ett eget yttrande över motionen är skyldig att överlämna den till årsmötet för beslut.

Proposition

När styrelsen vill ha någon ändring eller tillägg till verksamheten till stånd, till exempel stadgeändring, kan styrelsen skriva en proposition (förslag), till årsmötet. Propositionen sänds ut i god tid tillsammans med övriga handlingar inför årsmötet för beslut.

Proposition – Streck

När någon vid ett möte begär proposition, betyder det att den vill ha streck i debatten, det vill säga debatten ska avslutas och mötet gå till beslut. När proposition – streck är begärt, ska ordföranden justera talarlistan och inkomna yrkanden.

Innan talarlistan och inkomna yrkanden justeras, ges möjlighet för mötesdeltagarna att teckna sig på talarlistan, samt anmäla eventuella yrkanden som de kommer att lägga. Därefter klubbas justeringarna och ingen talare som inte står på den justerade talarlistan får ordet, även om han så begär. Och ingen talare kan lägga något yrkande som inte finns på yrkande listan, även om talaren står på den justerade talarlistan.

Remiss

Remiss är ett förslag som skickas för utredning och/eller utlåtande över en viss fråga.

Votering

Votering är en omröstning där rösterna räknas. Votering kan ske öppet, med handuppräckning eller namnupprop, men om någon av mötesdeltagarna så begär, ska votering ske slutet, det vill säga med röstsedlar. Jämför votering med försöksvotering.

Återremiss

När ett ärende återremitteras, betyder det att ärendet skickas tillbaka för omarbetning, för att i ett annat skick återkomma och tas upp till behandling vid möte längre fram. Jämför med bordläggning.