Att arbeta som revisor i en båtklubb

Enligt Svenska akademiens ordlista betyder ordet revisor granskare och revision betyder granskning. Revisorerna ska se till att verksamheten i en förening eller klubb bedrivs i enlighet med stadgar, uppsatta mål och fattade beslut.

Som revisor åtar man sig en ansvarsställning, ett förtroendeuppdrag som man valts till av föreningens medlemmar på årsmötet. Revisorerna kan ses som medlemmarnas förlängda arm för ”kontroll av” att styrelsen agerar i enlighet med stadgar och de uppdrag årsmötet och därmed medlemmarna givit dem.

Granska både ekonomi och verksamhet

Revisionen innebär dels en granskning av föreningens ekonomi, dels granskning av själva verksamheten.

Den ekonomiska kontrollen bör genomföras löpande, eller åtminstone halvårsvis, via bokföringen och med avstämning mot verksamhetsplaner, protokoll och fattade beslut.

Granskning av verksamheten sker lämpligast via mötesprotokoll. Revisorerna granskar om fattade beslut följs, om styrelsen följer fastställd verksamhetsplan, att beslut fattas i stadgeenlig ordning.

Informera styrelsen om fel och brister i tid

Revisorerna ska också stå till förfogande för rådgivning till styrelsen, om sådana tillfällen skulle dyka upp. Enligt så kallad god revisionssed, bör revisorerna med jämna mellanrum avrapportera sitt uppdrag till föreningens styrelse.

Revisorerna ska snarast informera styrelsen om fel eller brister dyker upp så rättelse kan ske. Denna information kan ges muntligen och om detta inte ger resultat, skriftligen enligt följande:

  • Först görs ett påpekande (till exempel om det är något kassören bör tänka på),
  • därefter sker en erinran (som är en påminnelse om det tidigare påpekandet),
  • sist lämnas en anmärkning (vilket innebär att något omedelbart måste åtgärdas).
Revisionsberättelse på årsmötet

Till årsmötet avger revisorerna en revisionsberättelse, där revisorerna föreslår årsmötet bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet, eller att avgående styrelse inte beviljas ansvarsfrihet.

OBS! Inom SBU-organisationen är det den avgående styrelsen i dess helhet som beviljas respektive inte beviljas ansvarsfrihet. Enskilda ledamöter kan undantas förutsatt det finns en protokollförd reservation.

En mall för revisionsberättelsen finns under avsnittet Mallar

Samarbete är viktigt

Det är viktigt att de förtroendevalda revisorerna (oftast är de två) samarbetar med föreningens revision. I en stor förening kan arbetet delas upp mellan revisorerna och om man stöter på tveksamheter kan man rådgöra med varandra och så vidare.

Arbetsordning underlättar

För att underlätta revisionsarbetet kan det vara av värde att revisorerna upprättar en arbetsordning för genomförandet. Exempel på sådan arbetsordning finns i Jan Wigdells bok Föreningsteknik, ”Arbetsordning för revisor i klubbstyrelse”. Föreningsboken, skriven av S Pederson och L Pederson, Bilda förlag, kap. 20, ”Revisorn – en garanti för ordning och reda” rekommenderas likaså.