Policy för sociala medier

 Svenska Båtunionen och dess medlemsförbund har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. Svenska Båtunionens medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Båtunionen och fritidsbåtslivet i Sverige. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.

Inom ramen för medlemskapet i en klubb, medlem i ett regionalt förbund, medlem i Svenska Båtunionen, har medlemmar vissa skyldigheter. Den som är förtroendevald får exempelvis inte röja, utnyttja eller förmedla information som han eller hon har tillgång till på grund av sin ställning. Det handlar om:

  • enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden
  • sekretessbelagda uppgifter
  • upphovsrättsskyddat material eller annat skrivet material som är Svenska Båtunionens, förbundets eller klubbens egendom.

Inom Svenska Båtunionen ska en god medlemskultur råda, där förtal, förolämpningar eller mobbning av medlemmar eller andra inom eller utom organisationen inte förekommer – inte heller i sociala medier. Det åligger varje medlem i Svenska Båtunionens-organisation att handla och uppträda så att det inte skadar eller motverkar Svenska Båtunionen eller dess medlemsorganisationer, och att inte heller uttala sig nedsättande om funktionär med uppdrag inom Svenska Båtunionen.

Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier bör följa vissa regler: 

  • att vara öppen och tydlig
  • att bidra med kompetens
  • att vara ärlig och ansvarstagande
  • att vara artig och visa gott omdöme
  • att visa respekt för andra
  • att respektera upphovsrätten
  • att i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser.
Var öppen och tydlig

Uttalar du dig i egenskap av medlem i båtklubb, medlem i regionalt förbund som är medlem i Svenska Båtunionen, ska du vara noga med att alltid berätta vem du är och i vilken klubb du är aktiv, och vara tydlig med dina egna intressen i sammanhanget. Det är särskilt viktigt att du berättar var du är aktiv när du framför dina privata/personliga åsikter i frågor som rör Svenska Båtunionen, förbundet eller din klubb. Komplettera gärna ditt inlägg med ett förtydligande av typen: ”De åsikter och synpunkter som redovisas här är mina egna och delas inte nödvändigtvis av min klubb eller Svenska Båtunionen”.

Bidra med din kompetens

Skriv inlägg och bidra gärna till dialogen inom dina specialområden. Tänk på att kunskapsnivån kan variera avsevärt mellan olika diskussionsforum. Tycker du att ett inlägg bör besvaras men känner dig tveksam till forumet eller är osäker på om din kompetens är tillräcklig just i det fallet, överväg att i stället tipsa någon i det regionala båtförbundet eller Svenska Båtunionens kansli och låta dem svara.

Var ärlig och ansvarstagande

Har du gjort ett misstag och lämnat felaktig information – erkänn det och rätta det omedelbart. Sociala medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina åsikter, men med detta följer ett ansvar. 

Var artig och visa gott omdöme
Var alltid vänlig och artig. Kortfattade meddelanden, som det ofta handlar om i sociala medier, kan av mottagaren uppfattas som mycket hårdare än vad sändaren avsåg, i synnerhet i diskussioner där parterna har skilda uppfattningar. Även om du uppfattar ett påstående om Svenska Båtunionen, om din klubb eller om en enskild medlem som mycket negativt eller felaktigt, undvik att trappa upp konflikten. Håll dig lugn, tydliggör din ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. Var aldrig nedlåtande i tonen när du talar om andra personer och tala inte illa om konkurrenter. Tänk på att även en kommentar som du riktar till en viss person ofta läses av många fler, exempelvis konkurrenter, medlemmar och icke medlemmar. Tänk till en gång innan du postar dina inlägg och använd ditt sunda förnuft, då ger du ett sansat och seriöst intryck.

Respektera andras rätt att uttrycka sig

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa åsikter om Svenska Båtunionen, dess förbund eller klubbar. Att människor utanför organisationen talar om Svenska Båtunionen och vår verksamhet – och kanske inte alltid i positiva ordalag – är en realitet som varje enskild medlem och även Svenska Båtunionen i stort måste acceptera och kunna hantera.

Respektera upphovsrätten

Svenska Båtunionens officiella logotyper och varumärken, liksom klubbarnas, får endast användas för godkända ändamål. Det är inte tillåtet att använda en logotyp som privat profilbild eller på en blogg som är din privata. Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler som gäller för olika publikationer. När du i exempelvis ett inlägg på Facebook länkar till någon annans webbplats/sida, var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Var medveten om att det kan uppfattas som om Svenska Båtunionen/förbundet/klubben rekommenderar ett visst företag eller står bakom en viss åsikt. Det finns också en risk att innehållet i den sida eller på den webbplats du länkar till ändras till något som Svenska Båtunionen/förbundet/klubben inte vill förknippas med. Var därför källkritisk och länka bara till platser som drivs av seriösa ägare.

Agera inte utifrån privata intressen som förtroendevald

Det ställs stora krav på förtroendevaldas integritet, och det ska stå helt klart att du som är förtroendevald representerar din klubb, ditt förbund och/eller Svenska Båtunionen, står bakom organisationens ställningstaganden och inte agerar utifrån privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att din uppgift som förtroendevald är att agera vägledande och att dela med dig av den kunskap och information du har. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att du har tystnadsplikt; du får inte föra vidare alla typer av uppgifter, exempelvis om medlemmar, som du tagit del av i din tjänst eller genom ditt uppdrag. Tystnadsplikten omfattar även dig som är adjungerad till en styrelse, revisor eller ingår i valberedning – och det även efter att du lämnat ditt uppdrag.