Om tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär att du inte får vidareföra information/uppgifter som du får ta del av i din tjänst eller genom det uppdrag du har, det vill säga att information inte ska spridas vidare till andra.

Exempel på detta inom föreningslivet är de handlingar som ligger som underlag för styrelsens beslut vid sammanträden eller uppgifter som framkommer under styrelsens diskussion vid sammanträden.

I handlingar som föreligger vid styrelsesammanträde, eller sådant som framkommer under styrelsens diskussion, kan det förekomma uppgifter som berör enskild person och som kan vara känsliga för den enskilda personen.

Vad som exakt avhandlats under ett styrelsesammanträde och vilka underlag som fanns för besluten, ska alltså ledamöter och suppleanter inte diskutera med andra personer utanför styrelsen.

Det är också viktigt att protokollet formuleras på så vis att det så tydligt som möjligt framgår vad ärendet innehåller och vilket beslut som tagits, utan att detta kränker eller skadar enskild person.

Vidare ska, såvida inte styrelsen tagit annat beslut, styrelsens beslut inte diskuteras med – meddelas till – person utanför styrelsen, innan protokollet är justerat och protokollutdragen utsända till dem det berör.

Tystnadsplikt omfattar även person som är adjungerad till styrelsen samt revisorer och valberedning. Tystnadsplikten gäller även efter att ledamot, revisor, valberedning eller adjungerad person avslutat sitt förtroendeuppdrag.