Tips för ökat stöldskydd

Vi tror att det är klubbgemensamt stöldförebyggande arbete som är mest effektivt.
Det handlar ju om att få tjuven att avstå från att gå in på ert gemensamma område där båtarna ligger, inte
främst att avstå från vissa bra stöldskyddade båtar som ligger där. Skalet ska vara runt klubbens områden inte
runt enskilda båtar.

Det är när båten förvaras utanför klubben som de flesta stölder sker och där har vi stramat åt villkoren sedan 2017. Det är säkrare att ha båten på klubben men trots det så förekommer det stölder även på klubbarna, inte minst på vintern som utgör ca 40 % av ett års samlade motorstölder.

Nu tar vi nästa steg, genom att belöna de båtägare som vars klubb vidtagit stöldförebyggande åtgärder. Belöningen är i form av lägre och t.o.m ingen självrisk vid stöld inom klubbens hamn och uppläggningsområde.
Allt är frivilligt, vi har inte försämrat eller försvårat, bara infört en morot för att klubbgemensamt ta tag i det
växande stöldproblemet.

Läs mer i broschyren som du hittar i länklistan nedan.