Båtriksdag 2021

2021-04-26
Båtriksdagen 2021 genomfördes digitalt 27 mars 2021.

För andra året i rad har båtriksdagen hållits digitalt, i mötesverktyget Zoom. Av Svenska Båtunionens 26 medlemsförbund var 23 representerade och tillsammans med unionsstyrelse, kanslipersonal och övriga funktionärer var det ett 70-tal personer närvarande. Tyvärr saknades representanter för Mälarens Båtförbund, Navis och Sommens Sjöråd. Förhandlingarna leddes av mötesordförande Roger Alm och vice mötesordförande Bengt Gärde. Cecilia Obitz och Jonas Turitz valdes till mötessekreterare.

Trots den fysiska distansen kunde mötet hållas med bra dialog och debatt. Det är glädjande att vi kan hålla demokratin så väl fungerande inom Svenska Båtunionen trots pandemin, säger Christer Eriksson, ordförande i Unionsstyrelsen.

Tre nya ledamöter valdes in i Unionsstyrelsen: Susanne Nicklasson (Dalarnas Båtförbund), Hans Johansson (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) och Ola Runesson (Smålands Båtförbund). Förhoppningsvis kan avgående styrelseledamöter avtackas i samband med ett fysiskt Unionsråd i höst. Hela Unionsstyrelsen hittar du här.

Mötet fastställde verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020, verksamhetsplan och budget för 2021 liksom preliminär budget för 2022 i vanlig ordning.

Motioner och propositioner behandlades i tre separata utskott, i så kallade break-out-rooms, i mötesverktyget. Båtriksdagen biföll en motion om att Svenska Båtunionens direktiv ska ändras så att kommittéernas protokoll ska läggas ut på hemsidan samt en om motion att bredda representationen i kommittéerna.

En motion om dokumentmärkning av egenproducerade dokument samt en motion om särskilt utsedda kontaktpersoner för barn- och ungdomsfrågor i båtförbunden ansågs med Unionsstyrelsens svar som besvarade av båtriksdagen.

Båtriksdagen beslutade att avslå en motion om ändring i reglementet för rese- och kostnadsersättningar avseende stopp för unionen att ta någon kostnad för av alkoholhaltig måltidsdryck vid middagar i samband med Svenska Båtunionens möten. Vidare beslöt Båtriksdagen att avslå en motion om en särskild organisationskommitté, en motion om att endast ersätta kostnader för en representant per förbund vid Båtriksdag och Unionsråd, en motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en ny debiteringsmodell samt en motion om att avveckla Svenska Båtunionens borgensåtaganden för båtklubbslån.

En motion om regionkonferenser drogs tillbaka av motionären.

Av propositionerna som styrelsen lade fram för Båtriksdagen bifölls en om ändring i stadgarna för att förtydliga Svenska Båtunionens nummerär liksom en om införande av arvoden för styrelse, revisorer, valnämnd och kommittéledamöter.

En proposition om ändringar i stadgarna och en proposition om ändring i direktiven till förmån för större flexibilitet för styrelsens att agera självständigt, vilket bland annat påkallats av den oförutsägbara pandemins effekter samt en allt mer föränderlig omvärld, avslogs av Båtriksdagen. Detsamma beslutade Båtriksdagen avseende en proposition om avgiftshöjning från år 2022, vilket resulterade i att den beslutade preliminära budgeten för 2022 blir kraftigt underfinansierad. Båtriksdagen beslutade också att avslå en proposition om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till undersökning riktad till båtklubbarna för att få en bättre bild av båtklubbarnas förhållanden.

Svenska Båtunionens kansli hade erbjudit utbildningstillfällen i mötesverktyget Zoom i god tid före båtriksdagen.

Här hittar du mer information om Båtriksdagen.

Här hittar du förteckning över motioner och propositioner till Båtriksdagen 2021.

Protokoll från Båtriksdagen hittar du här.