Svenska Båtunionens remissvar gällande Havs- och vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 och betänkandet “Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” 

2021-05-05
Svenska Båtunionen har i dagarna lämnat in synpunkter på två tunga remisser, dels Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027, dels betänkandet “Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd”. Nedan följer en kort redogörelse av våra ståndpunkter.

Svenska Båtunionens synpunkter på HaVs åtgärdsprogram för havsmiljön

HaVs åtgärdsprogram för havsmiljön är en del av den marina strategin enligt havsmiljöförordningen och syftar till att ta fram åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna ska följas. Målet är att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Fyra åtgärder, varav tre nya, berör fritidsbåtslivet.

Den första åtgärden (17) är modifierad och handlar om att utreda orsak och behov av ytterligare regleringar för att hindra spridning av TBT till mark och sediment, samt att ta fram vägledning eller riktlinjer avseende skrovrengöring av fritidsbåtar för att hindra spridning av TBT och andra biocider till havsmiljön.

Svenska Båtunionen synpunkter är bland annat att en eventuell reglering för att hindra spridning av TBT behöver vara harmoniserad med övriga länder i Östersjöregionen samt att en vägledning eller riktlinjer behöver kompletteras med information om när en båt ska saneras.

Den andra åtgärden (46) handlar om att HaV ska ta fram en vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden.

Svenska Båtunionens synpunkt är att vägledningen behöver bemöta och ta ställning till den intressekonflikt som finns mellan att minska biocidfärger på fritidsbåtar och spridning av invasiva arter.

Den tredje åtgärden (54) handlar om att minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar.

Svenska Båtunionens synpunkter är bland annat att Kemikalieinspektionen får i uppdrag att utreda hur mycket biocider som läcker ut från ett befintligt båtskrov, om båtägaren inte har målat skrovet på 1,3 och 5 år, att Kemikalieinspektionen ska undersöka finansieringslösningar för alternativa metoder och att ett eventuellt förbud mot försäljning av biocidinnehållande båtbottenfärger harmoniseras med övriga länder i Östersjöregionen.

Den fjärde åtgärden (55) handlar om en aktiv utfasning eller ett förbud av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar.

Svenska Båtunionens synpunkter är bland annat att en aktiv utfasning förespråkas framför ett förbud, att alkylatbensin premieras genom subvention eller andra styrmedel under en övergångstid och att utfasningen sker med hjälp av en skrotningspremie.

Remissvaret lämnades in till HaV den 30 april och samtliga synpunkter finns här.

Svenska Båtunionens synpunkter på betänkandet “Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”

Utredningens förslag om ett mer differentierat strandskydd syftar till att göra det enklare att bygga strandnära i s.k. landsbygdsområden samtidigt som strandskyddet förstärkts i redan starkt exploaterade områden.

För anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, exempelvis båthus, bryggor och pirar, omfattas inte av lättnadsbestämmelserna i landsbygdsområden. Dessa anläggningar ska fortsättningsvis prövas enligt dispensgrunderna i 7 kap. 18 c § miljöbalken.

Men om ovan nämnda anläggningar ligger i starkt exploaterade områden eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet, ska prövningen av dispensgrunderna tillämpas särskilt restriktivt.

Svenska Båtunionen avstyrker förslaget förslaget om ett stärkt skydd i vissa områden.

Bakgrunden till Svenska Båtunionens ställningstagande beror av två saker. Dels har majoriteten av båtarna sin hemvist i Stockholms och Västra Götalands län, områden som enligt utredningen är starkt exploaterade, vilket innebär att förslaget kommer att påverka majoriteten av svenska båtklubbar.

Dels gör utredningen inte skillnad på dispensprövning av nyetableringar och befintliga anläggningar. Svenska Båtunionen anser att dispensansökningar som rör nyetableringar kan prövas särskilt restriktivt, men inte befintliga anläggningar. Befintliga anläggningar bör prövas enligt dispensgrunderna i dess nuvarande omfattning, som redan är mycket restriktiv.

För att att minska den miljöpåverkan som fritidsbåtslivet medför anser Svenska Båtunionen att kommunen bör främja tillgången på båtplatser vid redan befintliga båtklubbar och marinor. På så sätt kan exploatering av orörda kustområden minska. Men det kräver att båtklubbarna ges möjlighet att rusta upp bryggor och båthus över tid, samt utöka hamnområdet med bryggor och vågbrytare vid behov. Något som kan bli avsevärt svårare om dispensprövningen av befintliga anläggningar tillämpas särskilt restriktivt.

Svenska Båtunionen anser att förslaget om ett stärkt skydd kan påverka möjligheten att utöva ett vattenburet friluftsliv negativt, och att det finns andra, bättre lösningar för att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar i känsliga kustområden.

Remissvaret lämnades in till regeringskansliet den 3 maj och finns att läsa här i sin helhet.