Vanliga frågor - Båtklubbsjuridik

Juridiska kommitteens arbete är inriktad helt mot våra båtförbund och lokala båtklubbar och avser deras verksamhet. Tyvärr erbjuder vi inte enskilda båtklubbsmedlemmar eller båtägare juridiskt stöd.

Har du som båtägare juridiska frågor hänvisar vi dig till Hallå konsument!, kommunal juridisk rådgivning eller privat juridiskt ombud.

Här är några av de vanligaste frågorna som kommer in till Juridiska kommittén. Läs gärna igenom dessa och länkad information innan du tar kontakt för rådgivning. Försök också att ha relevanta dokument till hands, som till exempel stadgar och avtal. Glöm inte att bifoga ditt eget telefonnummer och mejladress. Svar kan väntas inom cirka fem arbetsdagar.

1. Övergivna båtar

Många frågor handlar om övergivna båtar och man kan se att problemet växer år från år. Några tips hur man behandlar frågan:

a. tillhör båten en klubbmedlem, utred detta först.
b. kontakta klubbmedlemmen och eller släktingar, sådana finns oftast,
c. dokumentera gärna skriftligt det ni gör.
d. finner ni inte någon så sätt upp skrivelse med bild på båten på klubbens anslagstavla och på klubbens hemsida att ni söker ägaren till den aktuella båten och att man skall höra av sig inom viss tid och vad som kan ske om ingen hör av sig.
e. hör ingen av sig värdera båten. Är den utan något värde bör man kunna återvinna båten.
f. har båten något värde bör man kanske ta en diskussion med kunnig person.

2. Arrendeavtal, hyresavtal

Vanlig frågeställning som klubbstyrelserna ofta inte tar på det allvar som den förtjänar. Det är flera frågor som man bör beakta och väga samman när nya avtal skall tecknas. Dessa kan vara:

a. avtalets längd tidsmässigt
b. avtalets uppsägningstid
d. arrendeavgiften
e. klubbens återställandeansvar
f. vilket miljöansvar påtar sig klubben
g. vilka investeringar behöver och har klubben för avsikt att göra
h. vill markägaren vältra över något ansvar på styrelsen?

För att juridiska kommitténs medlemmar ska kunna göra ett bra jobb i dessa frågor bör klubben både investera lite tid och pengar för att få adekvat rådgivning. Det kan vara tidskrävande arbete.

3. Klubbarnas skatterättsliga status

Klubbarna plågas allt mer av Skatteverkets förfrågningar och synpunkter på klubbarnas skatterättsliga status om de framför allt är att betrakta som allmännyttiga ideella föreningar enligt inkomstskattelagens regler och skattebefriade.

Några frågor som då är viktiga att beakta för klubben kan vara följande

a. stadgarnas utformning och innehåll
b. vilka funktionärer som finns i klubben
c. vilken verksamhet bedriver de facto klubben
d. utformning av hemsidan
e. hur sker kontakter med myndigheterna
f. ska klubben lämna skattedeklarationer.

Läs gärna igenom länkad information nedan innan du tar kontakt för rådgivning. Försök också att ha relevanta dokument till hands, som till exempel stadgar och avtal.

Juridisk rådgivning för båtklubbar och båtförbund anslutna till Svenska Båtunionen: juridik@batunionen.se.