Svenska Båtunionens remissvar på Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar

2023-03-03
Svenska Båtunionen har idag lämnat in ett yttrande på Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar och nedan följer en kort redogörelse av våra ståndpunkter.

Föreskriftsförslaget ämnar att införliva och harmonisera mottagningsdirektivet, som i sin tur syftar till att skydda den marina miljön från nedskräpning och utsläpp. Transportstyrelsens förslag berör inte definitionen av fritidsbåtshamn och att avfallshanteringsplanerna, som nu benämns plan för mottagning och hantering av avfall, måste vara godkänd av kommunen. Detta kommer att regleras i en förordning. Förslaget berör inte heller ändringen att tillsynsansvaret flyttas över från Transportstyrelsen till kommunen. Detta regleras i lagen.

Transportstyrelsens förslag syftar även till att förtydliga definitioner och enskilda paragrafer med allmänna råd samt tydliggöra fritidsbåtshamnarnas ansvar för avfallmottagning och dess innehåll. Föreskriften kommer att ersätta SJÖFS 2001:13.

Föreskriftsförslaget förtydligar också vilken typ av avfall som berörs – hushållsavfall, farligt avfall och toalettavfall – och huruvida en fritidsbåtshamn måste ha mottagningsanordningar för de olika avfallsslagen beror av behovet från de båtar som normalt anlöper hamnen.

I huvudsak har Svenska Båtunionen lämnat följande synpunkter:

Remissvaret lämnades in till Transportstyrelsen den 3 mars och finns att läsa i sin helhet här.

Vid frågor, kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet på Svenska Båtunionen, på carl.ronnow@batunionen.se