Svenska Båtunionens remissvar på promemorian ”Mottagningsanordningar för avfall från fartyg”

2022-03-25

Svenska Båtunionen har nu lämnat in ett yttrande på promemorian ”Mottagningsanordningar för avfall från fartyg” och nedan följer en kort redogörelse av våra ståndpunkter. Bakgrunden är att Sverige behöver implementera ett nytt EU-direktiv, då SJÖFS 2001:13 inte har fungerat väl i praktiken.

Syftet med direktivet är att skydda den marina miljön från nedskräpning och utsläpp genom att varje hamn ska upprätta avfallshanteringsplaner och mottagningsanordningar för avfall. Direktivet berör samtliga fartyg över 2,5 meter, vilket inkluderar fritidsbåtar.

Promemorian lämnar också ett nytt förslag på begreppet hamn. Den tidigare definitionen i SJÖFS 2001:13 har varit svårtolkad och det finns ingen entydig definition i svensk lagstiftning. I det nya förslaget listas en rad undantag till begreppet hamn, för att kommande lagstiftning ska omfatta de hamnar som enligt direktivets mening har krav på sig att upprätta en avfallshanteringsplan och mottagningsanordningar för avfall, men inte exempelvis naturhamnar eller enkla förtöjningsplatser. På så vis ska den nya definitionen av hamn bättre avspegla det svenska båtlivet.

Därtill lämnar promemorian bland annat förslag på att varje avfallshanteringsplan ska godkännas av tillsynsmyndigheten, att kommunen ska godkänna fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner, att Transportstyrelsen får upprätta ett hamnregister samt att sanktionsavgifter får påföras en fritidsbåtshamn om de inte har en avfallshanteringsplan eller mottagningsanordning för avfall.

Svenska Båtunionen avstyrker förslaget om ny definition av begreppet hamn och lämnar ett eget förslag

Utredningens förslag riskerar att skapa ojämlika förutsättningar och det finns fortfarande ett stort utrymme för tolkning. Detta eftersom en båtklubb och en samfällighetsförening, med lika många båtplatser och med samma ändamål, riskerar att hanteras olika. Enligt vår mening får inte verksamhetsformen avgöra. Svenska Båtunionen lämnar därför ett eget förslag till definition av fritidsbåtshamn:

Därtill tillstyrker Svenska Båtunionen förslaget om godkänd avfallshanteringsplan, förslaget om att tillsynen över fritidsbåtshamnarna flyttas till kommunerna och förslaget om att ett hamnregister får införas. Svenska Båtunionen avstyrker förslaget om sanktionsavgifternas storlek.

Svenska Båtunionen anser dock att en övergångsperiod behöver införas för när kravet på en godkänd avfallshanteringsplan införlivas och att ett hamnregister är en förutsättning för att direktivet ska fungera som utredningen beskriver. Detta eftersom det är Transportstyrelsen som ska redovisa till EU vilka hamnar som inte omfattas av krav på avfallshanteringsplan och mottagningsanordning för avfall.

Remissvaret lämnades in till regeringskansliet den 22 mars och finns att läsa i sin helhet här.

Vid frågor, kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet på Svenska Båtunionen, på carl.ronnow@batunionen.se 


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.