Remissvar Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 

2020-11-17
Svenska Båtunionen har avstyrkt utredningens förslag om en samordnad terminologi och att hamnar för fritidsbåtar ska omfattas av detaljplanekrav. Vi ser att utredningens förslag kommer att påverka båtklubbar negativ, både ekonomiskt och administrativt samt leda till ett mer segregerat båtliv där färre personer kommer kunna utöva ett vattenburet friluftsliv. 

20201112

Efter att EU-kommissionen kritiserat den svenska implementeringen av MKB-direktivet, har regeringskansliet gjort en översyn gällande den del som avser plan- och bygglagen (PBL). De handlar framförallt om att det så kallade MKB-direktivet innehåller krav på att vissa projekt som kan medföra en betydande miljöpåverkan, ska genomgå en systematisk miljöbedömning och vara tillståndspliktiga när projekten prövas i PBL.

Svenska Båtunionen ser att utredningens förslag kan komma att påverka båtklubbar negativt. För det första handlar det om att ändra terminologin från “småbåtshamnar” till “hamn för fritidsbåtar”. Det kan tyckas som en liten sak, men problemet är att det inte finns en tydlig definition av vad en “hamn för fritidsbåtar” är i dagsläget. Detta kan ställa till problem om olika termer används i olika lagstiftningar och av olika myndigheter. Svenska Båtunionen önskar en samordning av terminologin samt att den blir tydligt definierad.

För det andra så handlar det om att MKB-projekt (exempelvis hamn för fritidsbåtar) ska omfattas av detaljplanekravet, men bara om en kommunal byggnadsnämnd bedömer att projektet medför en betydande miljöpåverkan. Detta kommer att bedömas från fall till fall. Det innebär att om en båtklubb vill ansöka om bygglov om ändring för att exempelvis flytta eller ändra en brygga, kommer byggnadsnämnden göra en bedömning om dess miljöpåverkan och om bedömningen är att ändringen medför en betydande miljöpåverkan, så kommer det krävas en detaljplan.

Svenska Båtunionen ser att detta kan påverka båtklubbarna med ökade kostnader, längre handläggningstider och mer tid som måste läggas på administrativa uppgifter. Vi ser att detta kan att påverka viljan och möjligheten att vara en aktiv medlem i en båtklubb och möjligheten att bedriva ett vattenburet friluftsliv.

Carl Rönnow, miljösakkunnig Svenska Båtunionen

Läs hela Svenska Båtunionens yttrande över Ds 2020_19 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen.