Dokument

2020-02-Svenska Båtunionens yttrande över Ds 2020_19 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

Svenska Båtunionen avstyrker förslaget om att de termer som används för krav på detaljplan (hamn för fritidsbåtar) bör samordnas med kraven på bygglov (småbåtshamnar), samt avstyrker förslaget om att MKB-projekt (hamn för fritidsbåtar) ska omfattas av detaljplanekravet.

Läs hela resonemanget bakom Svenska Båtunionens ställningstagande i remissen, som går att ladda hem nedan.

Svenska-Batunionens-yttrande-gallande-promemorian-_Genomforandet-av-MKB-direktivet-i-plan-och-bygglagen_.pdf