Dokument

2020-03-Svenska Båtunionens yttrande över promemorian Ändringar i smugglingslagen - Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Fi2020/04169

Svenska Båtunionen tillstyrker förslagen att ge tulltjänstemän utökade möjligheter att ingripa
vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda .

Svenska Båtunionen ser ett stort behov av tydliga direktiv till Tullverket så att möjligheterna
ska användas och att Tullverket tillförs ytterligare resurser så att kontrollen av utgående gods
kan utökas i syfte att stoppa den omfattande utförseln av stulna varor.

Läs hela Svenska Båtunionens remissvar nedan (PDF)

Fi2020_04169_-yttrande_svenska_batunionen_2.pdf