Debatt: Båtägare och bransch kan bidra till bättre miljö men politiken måste ge stöd

2020-04-20
Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson på Aftonbladet Debatt: En levande och god havs- och vattenmiljö är en förutsättning svenskt båtliv. För oss båtlivsutövare är det viktigt att minimera negativ miljöpåverkan från våra båtar.

Svenskt båtliv utövas av cirka 2,2 miljoner människor och nu rustas 800 000 fritidsbåtar för en ny båtsäsong. En levande och god havs- och vattenmiljö är en förutsättning svenskt båtliv. För oss båtlivsutövare är det viktigt att minimera negativ miljöpåverkan från våra båtar.

Fritidsbåtslivet står för drygt tre promille av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Även utsläppen av andra miljöfarliga avgaser är betydande, men de kan och måste minskas.

Svenska Båtunionen presenterar därför fyra viktiga åtgärder. För att lyckas med några av dem kommer båtägarna att behöva få hjälp av beslutsfattare och båtbranschen. Först då kan tre promille av koldioxiden gå mot noll liksom utsläppen av kväveoxider och andra miljö- och hälsofarliga avgaser.

1. Ställ krav på det som säljs nytt

Båtägare köper den teknik som är tillgänglig. Även de nyaste och bästa utombordsmotorerna saknar fortfarande den avgasrening, som i årtionden varit självklar i nya bilar. Till exempel saknas katalysator på samtliga utombordsmotorer och de flesta inombordsmotorer  på marknaden.

Avgaskraven för de nya båtmotorer som säljs fastställs på EU-nivå. Det är hög tid att Sveriges regering driver frågan om hårdare krav på båtmotorer inom EU, så att båtmotortillverkarna tvingas att tillhandahålla mer miljövänlig teknik.

Det kan innebära något högre kostnader för nya båtmotorer. Över en motors livscykel på upp till 40 år blir årskostnaden begränsad, men miljövinsterna stora. Vi är övertygade om att Sveriges båtägare är beredda att ta marginellt ökade kostnader för att bidra till ett långsiktigt hållbart båtliv.

2. Öka tillgången på renare och biobaserade drivmedel

Vi kan använda bättre eller fossilfria bränslen. Utvecklingen av en fossilfri bensin måste påskyndas. Båtmotorer har lång livslängd, mycket på grund av att de används relativt få gångtimmar per säsong. Många båtmotorer är äldre med 2-taktsteknik och E85-etanol är inte ett alternativ, ens för nya båtmotorer.

Trots det kan vi förbättra utsläppen från båtmotorer genom att använda så kallad alkylatbensin, förvisso ett fossilt bränsle, men det minskar utsläppen av olika föroreningar med närmare 90 procent.

Trots det är alkylatbensin fortfarande svårt att få tag på till större båtmotorer. Det är bara ett fåtal sjömackar som säljer alkylatbensin på pump. Alkylatbensin som säljs på dunk, är avsedd för små motorer som gräsklippare och motorsågar. Den är i dag flera gånger dyrare än vanlig 95-oktan bensin. Skulle alkylatbensinen finnas tillgängligt till samma eller endast något högre pris än vanlig bensin, skulle många båtägare använda den.

Inombordsmotorer i båtar går ofta på diesel. Här finns redan fossilfri HVO100-diesel tillgänglig på många försäljningsställen för vägtrafiken. HVO100 reducerar förutom fossila koldioxidutsläpp, även utsläppen av partiklar och andra föroreningar.

Den gör större nytta i de ofta lite äldre och orenade båtmotorerna, än i bilmotorer som redan har bra och modern avgasrening. Svenska Båtunionen kräver att båtlivet får tillgång till HVO100 i sjömackarna redan i sommar.

3. Utbilda i eco-driving till sjöss

Det lättaste sättet att minska våra koldioxidutsläpp från båtlivet är att ändra vårt körsätt. Genom att köra långsammare och tillämpa eco-driving på sjön kan utsläppen minskas med upp till 50 procent.

Svenska Båtunionen kommer att driva frågan om bra båtmiljö som obligatoriska utbildningsmoment i alla fritidsbåtsutbildningar som examineras genom Nämnden för båtlivsutbildning.

4. Satsa på attraktiva gästhamnar

Attraktiva gästhamnar är en viktig investering för kommuner, som vill hjälpa båtlivsutövare att minska utsläppen. Varje natt och varje dag, som en båt ligger stilla minskar koldioxidutsläppen. Svenska Båtunionen uppmanar kustkommunerna att prioritera sina gästhamnars service, kvalitet och utbud. I bra hamnar stannar båtarna gärna en extra natt.

Våra politiker måste driva frågan om avgasrening på nya motorer, tillgång på miljöbästa bränslena på sjömackar samt prioritera bra gästhamnar.

Svenska Båtunionen kommer att tillsammans med andra båtorganisationer se till att det finns god utbildning gällande val av bättre motorer, det bästa bränslet, bättre körsätt och att fler kan välja att segla. Tillsammans kan vi skapa det hållbara båtlivet!

Christer Eriksson, ordförande Svenska Båtunionen

Denna debattartikel publicerades på Aftonbladet.se 20 april 2020.

Läs mer om båtlivet och miljön på batunionen.se/miljo

Fler tips för dig som båtägare hittar du på Båtmiljö.se.