Internationella certifikat

Om du har planer på att segla utomlands bör du ha ett “Internationellt Certifikat”. Ett utfärdande av ett Internationellt Certifikat innebär att äganderätten gjorts trolig. För att äganderätten ska kunna göras trolig ska vi kunna förstå och tolka översända köpehandlingar. Endast köpehandlingar på Svenska, Norska, Danska, Finska och Engelska accepteras. Vi hänvisar övriga ärenden till behöriga organ i andra EU-länder.

Enligt beslut av Sveriges regering 1978-04-27 är Svenska Båtunionen behörig att utfärda Internationellt certifikat för fritidsbåtar. Vi utfärdar endast Internationellt certifikat till privatpersoner.

Du kan själv ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten här.

Ansökningsblanketten fylls i och skickas till oss tillsammans med en kopia på köpehandling eller dokument som visar att du haft båten registrerad i båtklubb (ansluten till SBU) i minst två år. Det ska klart och tydligt framgå av köpehandlingen att du är ägare till båten och att båten är till fullo betald.

– Certifikatet gäller i två år från utfärdandedatum.
– Vid förnyelse skall certifikatets nummer uppges samt ägarens och båtens namn.

I samband med att du skickar ansökan betalar du in avgiften på SBU bankgiro 810-4515.

Under sommaren (juni – augusti) är bemanningen på Svenska Båtunionens kansli låg och leveranstiden kan bli upp till fyra veckor.