Svenska Båtunionens kommittéer

Svenska Båtunionen arbetar aktivt med frågor som på olika sätt är relevanta för båtklubbarna. För de största frågorna tillsätts särskilda arbetsgrupper och kommittéer. Här nedanför kan du läsa mer om de kommittéer som är verksamma hos oss idag. 

Barn- och ungdomskommittén

Barn- och ungdomskommittén arbetar med att ta fram strategier och verktyg som ska göra det enkelt för båtklubbar och båtförbund att starta upp verksamhet och aktiviteter som både inkluderar och vänder sig till barn och ungdomar. Målet är att Svenska Båtunionen inom några få år ska ha en etablerad sektion för barn och ungdomar.

BAS-kommittén

BAS är Svenska Båtunionens eget administrationssystem och BAS-kommittén ansvarar för systemets drift och säkerhet. Kommittén genomför användarutbildningar, står för den tekniska supporten och utvecklar systemet för att det på ett bra sätt ska svara mot de behov som finns hos båtklubbar och båtförbund.

Mer information om BAS hittar du här.

Båtklubbsförsäkringskommittén

Båtklubbsförsäkringskommittén utvärderar löpande Svenska Båtunionens båtklubbsförsäkring. Målet är att i samarbete med Svenska Sjö kunna tillhandahålla en båtklubbsförsäkring med bästa möjliga försäkringsskydd och premie.

Båtlivs redaktionskommitté

Redaktionskommittén medverkar vid produktionen av tidningen Båtliv och har till uppgift att informera om aktuella båtlivsfrågor, produkter och upplevelser. Redaktionskommittén genomför bland annat mässbesök, reportageresor och rapporterar från konferenser. Redaktionskommittén medverkar även i arbetet med utmärkelserna Årets Båtklubb och Båtlivets unga hjältar.

Läs mer om Årets Båtklubb här

Läs mer om Båtlivets unga hjältar här

Juridiska kommittén

Juridiska kommittén erbjuder båtklubbar och båtförbund generell juridisk rådgivning i frågor som rör till exempel moms, arrendevillkor, miljöförelägganden och medlemsärenden. Kommittén bevakar förändringar i relaterade förordningar och informerar om nyheter som kan komma att påverka båtklubbar och båtliv. Juridiska kommittén arrangerar även utbildning i föreningsrättsliga ansvarsfrågor för Svenska Båtunionens medlemmar.

Miljökommittén

Miljökommittén tar fram informationsmaterial till både båtägare, båtklubbar och båtförbund. Den huvudsakliga uppgiften är att följa och driva aktuella miljöfrågor som kan relateras till båtlivet. Varje år arrangerar Miljökommittén en miljökonferens för båtförbundens miljösamordnare som sedan sprider kunskapen vidare till båtklubbarna. Miljökommittén fungerar även som remissinstans och samverkar med myndigheter och organisationer i Båtmiljörådet, Havs- och vattenmiljörådet  och i vattenförvaltningar.

Just nu arbetar Miljökommittén med

 • att utveckla Svenska Båtunionens miljöprogram
 • att ta fram handledning för sanering av båtbottnar
 • att medverka vid drift och underhåll av webbplatsen båtmiljö.se

Svenska Båtunionens miljöprogram hittar du här

Sjösäkerhetskommittén

Sjösäkerhetskommittén tar fram information om hur du som båtägare undviker faror till sjöss, om vilka lagar och regler som gäller och om hur hamnarna blir säkrare. Sjösäkerhetskommittén samverkar med myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet, fungerar som remissinstans och formulerar Svenska Båtunionens ståndpunkter på temat sjösäkerhet.

Just nu arbetar Sjösäkerhetskommittén för

 • att höja den nautiska kompetensen
 • att öka användningen av flytväst
 • säkrare fritidsbåtar

Här nedanför hittar du informationsmaterial från Sjösäkerhetskommittén:

 • Egenkontroll av fritidsbåt  För din och andras trygghet är det viktigt att din båt är säker och sjöduglig. I broschyren kan du läsa hur du själv gör en säkerhetskontroll av din båt.
 • Hamnboken är den kompletta guiden för er som förvaltar eller ska bygga upp en båtklubbshamn. Här kan du läsa hur man bygger upp och organiserar en båtklubb och få konkreta råd och anvisningar för hur t.ex bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras.
 • Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar. En checklista för de
  kontroller som bör göras i en båtklubb.